Programområde for fiske og fangst - Læreplan i felles programfag Vg2 (FFA2-02)

Fangst og reiskap

Fangst og reiskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje, gjennomføre og vurdere fangsting med rett bruk av maskinar, instrument og reiskapar
 • utføre rutinemessig vedlikehald og enkel reparasjon av fiske- og fangstreiskapar, fartøy, produksjonsutstyr og instrument
 • planleggje, gjennomføre og vurdere fangstoperasjonar med utgangspunkt i meteorologiske, oseanografiske og biologiske forhold
 • utføre førstehandsbehandling av råstoff og oppfylle krav til reinhald og hygiene etter gjeldande regelverk
 • føre fangstdagbok og andre dokument knytte til fangst
 • omsetje sjømat til best mogleg pris og kvalitet ut frå kjennskap til nokre aktuelle marknader
 • forklare samanhengen mellom fangstinntekter, kostnader, lott og hyreoppgjer, og korleis dette verkar inn på resultatet i bedrifta
 • gjere greie for økologiske konsekvensar av fiskeri og drøfte etiske problemstillingar i samband med utøving av yrket
 • bruke gjeldande kvalitetssikringssystem knytt til aktuell fangst og vald driftsform
 • følgje instruks og prosedyrar, samarbeide med andre og ta ansvar for eigne arbeidsoppgåver under arbeid om bord
 • vurdere fangstpotensialet for ein aktuell reiskap i høve til kapasiteten til fartøyet
 • finne fram i gjeldande reguleringar for dei vanlegaste fiskeria og bruke slik informasjon i yrkesutøvinga
 • vurdere risiko og arbeide etter gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik om bord og på landanlegg
 • gjere greie for oppgåvene til eit reiarlag og velje driftsform ut frå fartøytypar, fiskereiskapar og fangst
 • gjere greie for korleis ny teknologi og nasjonal politikk verkar inn på fiskebestanden og fiskerinæringa globalt, regionalt og lokalt

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!