Læreplan i valgfaget design og redesign (DOR1-01)

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 8. juni 2012.

Gjelder fra: 01.08.2012

Gjelder til: 31.07.2020

Formål

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye produkter og virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og materialer kan bidra til å skape forståelse for at det vi omgir oss med har en verdi. Dette bidrar til å utvikle miljøbevissthet ved å rette søkelyset mot den enkeltes rolle i forbrukersamfunnet lokalt og globalt.

Valgfaget design og redesign skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge, designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.

Der det er hensiktsmessig kan samarbeid med lokalt næringsliv åpne opp for større forståelse for ulike yrker, og øke elevenes interesse for verdiskaping i lokalsamfunnet.

Valgfaget henter hovedelementer fra kunst og håndverk/duodji og samfunnsfag.

Hovedområder

Valgfaget er strukturert i to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Hovedområder

Designprosess

Produkt

Designprosess

Hovedområdet omfatter utviklingen av ett eller flere produkter med utgangspunkt i egen idé eller i samarbeid med elever eller aktører i lokalsamfunnet. I designprosessen inngår idéfase, å bearbeide ideer og prøve ut og vurdere materialer og teknikker, samt å vurdere de ulike estetiske og funksjonelle løsningene. Hovedområdet innbefatter også vurderinger av gjenbruk av materialer der dette inngår i prosessen.

Produkt

Hovedområdet omfatter praktisk skapende arbeid der elevene utvikler materialkunnskap og håndverksteknikker. Kjennskap til hvilke konsekvenser bruk og misbruk av ressurser kan få for miljøet og samfunnet, er en del av hovedområdet. Samarbeid med lokalsamfunnet kan inngå.

Timetall

Valgfaget design og redesign: 57 årstimer

Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene på fagets premisser.

Kompetansemål

Design og redesign

Designprosess

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter
  • foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk
  • beskrive ulike løsningsalternativer

Produkt

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt
  • utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv

Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn eller det trinnet faget avsluttes på

Elevene skal ha en standpunktkarakter

Eksamen for elever

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn eller det trinnet faget avsluttes på

Det er ikke eksamen i faget

Eksamen for privatister

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn eller det trinnet faget avsluttes på

Det er ikke privatistordning i faget

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!