Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2018

Oversikt over endringer

 Oversikt spørsmål og svar fra Vigo (pdf)

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 2017 og nytt skriv 2018)

Innledningen

Endret:

Det er gjort endringer i datoene. 

2. Merknader

Under fagmerknader

Endret:

Vi har tatt inn en ny fagmerknad FAM36. Vi har fjernet VMM04 da det ikke lenger er behov for den.

FAM36 Eksamen avlyst, jf. vedlegg Brukes når eksamen er avlyst og dere kan knytte dette til et fag. Årsak til avlysningen
skal framgå av vedlegget.

2. Merknader

Under vitnemålsmerknader
I kommentarfeltet til vitnemålsmerknad VMM02 vises det til FAM02.

Endret:

Riktig henvendelse her er FAM01.

VMM02 Fritak fra opplæringsplikt etter opplæringsloven er gitt i vedtak <ddmmåå>. Brukes for elever som er fritatt fra opplæringsplikt. Se også FAM01.

4. Føring av standpunkt- og eksamenskarakterer mv.

Endret:

Her har vi laget et nytt avsnitt som heter:

Andre vurderingsformer/-uttrykk
For enkelte fag brukes vurderingsuttrykket «Deltatt» i stedet for tallkarakterer. Hvilke fag dette gjelder, er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet eller i forskrift til opplæringsloven. Det er ikke adgang til å bruke vurderingsuttrykket «Deltatt» i andre tilfeller enn det som er fastsatt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet eller forskrift til opplæringsloven.

Vurderingsuttrykk Ut på dokumentasjon Føring i datasystem
Deltatt Deltatt D
Fritatt Fritatt F

Ikke vurderingsgrunnlag

IV IV
Godkjent* Godkjent GK

*Gjelder voksne (pkt. 11)

Forskrift til opplæringsloven § 3-4.

4. Føring av standpunkt- og eksamenskarakterer mv.

Avlyst eksamen

Tekst fra gammelt skriv

I andre avsnitt:
Dersom eksamen er avlyst, fører dere en stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter. Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for eksamensform. Dere fører også VMM04 «Eksamen avlyst, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen». Årsaken til at eksamen ikke er avholdt, legger dere ved i et vedlegg til vitnemålet.

Endret som følge av at FAM36 erstatter VMM04:

I andre avsnitt:
Dersom eksamen er avlyst, fører dere en stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter. Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for eksamensform. Dere fører FAM36 «Eksamen avlyst, jf. vedlegg». Årsaken til at eksamen ikke er avholdt, legger dere ved i et vedlegg til vitnemålet.

6. Elever med fritak

Tekst fra gammelt skriv

Kandidater som har dokumentert fravær begge eksamensdagene
Kandidater som har dokumentert fravær begge eksamensdagene skal ikke ha karakter. Dere skal føre «Ikke møtt» (IM) og FAM39 «Dokumentert fravær» på vitnemålet, på samme måte som for elever som har dokumentert fravær. Dere fører karakter i rubrikken for eksamenskarakter i norsk hovedmål og IM i rubrikken for eksamenskarakter i norsk sidemål. Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for eksamensform.

Endret i overskrift og tekst:

Kandidater som har dokumentert fravær begge eksamensdagene og er fritatt fra skriftlig sidemål
Kandidater som har dokumentert fravær begge eksamensdagene skal ikke ha karakter. Dere skal føre «Ikke møtt» (IM) og FAM39 «Dokumentert fravær» på vitnemålet. «Dere fører IM i rubrikken for eksamenskarakter i norsk hovedmål. Dere fører fastsatt eksamensform i rubrikken for eksamensform. Dere fører stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter i norsk sidemål og stiplet linje i rubrikken for eksamensform i norsk sidemål.

6. Elever med fritak

Tekst fra gammelt skriv 

Kandidater som har dokumentert fravær begge eksamensdagene

Tabell 1

Endret i overskriften til eksempelet:

Kandidater som har dokumentert fravær begge eksamensdagene og er fritatt fra skriftlig sidemål

tabell 2

6. Elever med fritak

Tekst fra gammelt skriv 

Kandidater som har ikke-dokumentert fravær en eller begge eksamensdagene og er fritatt fra sidemål

tabell 3

Endret i overskriften til eksempelet:

Kandidater som har ikke-dokumentert fravær en eller begge eksamensdagene og er fritatt fra skriftlig sidemål

tabell 4

6. Elever med fritak

Tekst fra gammelt skriv

Elever med fritak fra eksamen
Når rektor, etter søknad fra foreldrene, har fritatt en elev fra eksamen, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter og VMM03 «Eleven er fritatt fra eksamen». Dere fører stiplet linje i rubrikken for eksamensform.

Endret til:

Elever med fritak fra eksamen
Når rektor, etter søknad fra foreldrene, har fritatt en elev fra eksamen, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter og VMM03 «Eleven er fritatt fra eksamen». Dere fører stiplet linje i rubrikken for eksamensform. Når en elev er fritatt fra alle eksamener, så holder det å føre VMM03.

6. Elever med fritak

Tekst fra gammelt skriv

Kandidater som er berørt av streik en av eksamensdagene
Disse kandidatene, kan når sensuren har falt velge om de vil beholde karakteren som blir gitt etter en eksamensdag eller få eksamen annullert/avlyst av skolen. På vitnemålet føres VMM04 «Eksamen avlyst, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen». Dere fører stiplet linje for både eksamenskarakter og eksamensform. Se også avlyst eksamen under pkt. 4. 

Endret som følge av at FAM36 erstatter VMM04:

Kandidater som er berørt av streik en av eksamensdagene
Disse kandidatene, kan når sensuren har falt velge om de vil beholde karakteren som blir gitt etter en eksamensdag eller få eksamen annullert/avlyst av skolen. På vitnemålet føres FAM36 «Eksamen avlyst, jf. vedlegg». Dere fører stiplet linje for både eksamenskarakter og eksamensform. Se også avlyst eksamen under pkt. 4.

 

 

Oversikt over endringer i retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen (gammelt skriv 26.01.2016 og nytt skriv 09.02.2017)

Tekst fra gammelt skrivNy tekst

Innledningen

Endret:

Det er gjort endringer i datoene.

De ulike kapitlene med sidehenvisning

Endret:

Det er satt inn en pkt. 10 om «Mer grunnskoleopplæring» med sidehenvisning 16. Voksne har derfor fått nytt pkt. 11 med sidehenvisning 16. Regelverk for føring av vitnemål for grunnskolen har fått nytt pkt. 12 med sidehenvisning 17.

Elever som ikke får standpunktkarakter på grunn av manglende grunnlag for vurdering i fag

Dersom det ikke er grunnlag for vurdering i fag fører dere «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i rubrikken for standpunktkarakter. I merknadsfeltet fører dere FAM21 «Ikke vurderingsgrunnlag». Dere skal ikke føre tidligere halvårsvurderinger i faget på vitnemålet.

Elever som ikke får standpunktkarakter på grunn av manglende grunnlag for vurdering

 

 

 

Endret til:

Elever som ikke får standpunktkarakter på grunn av manglende grunnlag for vurdering i fag

Dersom det ikke er grunnlag for vurdering i fag fører dere «Ikke vurderingsgrunnlag» (IV) i rubrikken for standpunktkarakter. I merknadsfeltet fører dere FAM21 «Ikke vurderingsgrunnlag». Dere skal ikke føre tidligere halvårsvurderinger i faget på vitnemålet.

Elever som ikke får standpunktkarakter på grunn av manglende grunnlag for vurdering

Elever som ikke får standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i

Dersom en elev ikke har fått standpunktkarakter i et fag, skal eksamenskarakteren annulleres. Skolen skal sørge for at eksamenskarakteren blir fjernet.

Forskrift til opplæringsloven §§ 3-3 og 3-37 andre ledd.

Nærmere om valgfag

Elevene i grunnskolen skal ha opplæring i valgfag fra 8. årstrinn. 

Endret til:

Nærmere om valgfag

Elevene i grunnskolen skal ha opplæring i valgfag fra 8. årstrinn. Det er mulig å ha totalt tre valgfag i løpet av ungdomsskolen. 

 

 

Nytt punkt som ikke stod der tidligere:

10. Mer grunnskoleopplæring

Retten til mer grunnskoleopplæring gjelder ungdommer som har behov for mer grunnskoleopplæring selv om grunnskolen formelt er fullført (de har allerede fått utstedt et vitnemål fra grunnskolen). Behovet for mer grunnskoleopplæring er knyttet til den enkeltes mulighet til å fullføre videregående opplæring. Mer grunnskoleopplæring vil si at deltakerne får mulighet til å bedre sin kompetanse i grunnskolefagene og få karakterene dokumentert på grunnskolevitnemålet. Kommunen har ansvar for å skrive ut vitnemål.

Deltakere som oppfyller vilkårene for mer grunnskoleopplæring skal følge forskriften kapittel 4 om individuell vurdering i grunnskolen særskilt organisert for voksne. Dere skal derfor føre på samme måte som for voksne i punkt 11.

Sluttvurderinger for disse deltakerne er standpunktkarakterer, realkompetansevurdering og eksamenskarakterer.

I grunnskoleopplæringen etter opplæringsloven kapittel 4A skal det ikke gis halvårsvurdering i orden eller i oppførsel. Dere skal heller ikke føre fravær. Direktoratet understreker imidlertid at dersom deltakeren har stort fravær, kan det føre til at læreren ikke har grunnlag for vurdering. Det innebærer at deltakerens fravær likevel kan få betydning.

Opplæringsloven § 4A-1.

Forskrift til opplæringsloven §§ 4-3, 4-11 til 4-13, 4-14 til 4-17, 4-18 til 4-30 og 4-31 til 4-33a.

Lenke til veileder om mer grunnskoleopplæring;

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Minoritetsspraklige/mer-grunnskoleopplaring-til-ungdom---veileder/

 

 

 

Privatskoler er endret til friskoler. Privatskoleloven til friskoleloven og forskrift til privatskoleloven til forskrift til friskoleloven.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 9. januar 2015 og nytt skriv 26. januar 2016)
 Tekst fra 2015Ny tekst i 2016
Innledningen   Nye datoer

Oppsett av vitnemål og vedlegg

Etter siste fag som det gis vurdering i, føres en stiplet linje. Under denne linjen fører dere

  • standpunktkarakter i orden og i adferd
  • fravær i dager og enkelttimer for hvert opplæringsår (8., 9. og 10. trinn) på vitnemålet
  • eventuelle vitnemålsmerknader
  • sted, dato, skole og underskrift av to personer, en av personene må være rektor eller den rektor bemyndiger.
  • vitnemålsnummer, som føres på denne malen: <V><skolens organisasjonsnummer> <åååå><løpenummer 4 siffer>

Etter siste fag som det gis vurdering i, føres en stiplet linje. Under denne linjen fører dere

  • standpunktkarakter i orden og i adferd
  • fravær i dager og enkelttimer for hvert opplæringsår (8., 9. og 10. trinn) på vitnemålet
  • eventuelle vitnemålsmerknader
  • sted, dato, skole og underskrift av to personer, en av personene må være rektor eller den rektor bemyndiger. Dato føres på formatet <dd.mm.åååå>
  • vitnemålsnummer, som føres på denne malen: <V><skolens organisasjonsnummer> <åååå><løpenummer 4 siffer>

Føring av eksamen i norsk for elever som er fritatt fra skriftlig sidemål

teksten under eksemplet Kandidater som har ikke-dokumentert fravær en av eller begge eksamensdagene

Kandidater som har ikke-dokumentert fravær skal ikke ha karakter. Dere fører "Ikke møtt" (IM) og FAM29 "Eksamen ikke avlagt" på vitnemålet, på samme måte som for elever som har ikke-dokumentert fravær til eksamen. Dere fører IM i rubrikken for eksamenskarakter i norsk hovedmål og stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter i norsk sidemål.

Kandidater som har ikke-dokumentert fravær skal ikke ha karakter. Dere fører «Ikke møtt» (IM) og FAM29 «Eksamen ikke avlagt» på vitnemålet. Dere fører IM i rubrikken for eksamenskarakter i norsk hovedmål og stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter i norsk sidemål.

Elever som tar fag fra videregående nivå

andre avsnitt

Elever som følger opplæringen i fag på videregående nivå kan avslutte tilsvarende fag på ungdomstrinnet før 10. årstrinn. Det innebærer at eleven avslutter grunnskolefaget før han eller hun starter med å ta fag fra videregående opplæring. Eleven deltar i det ordinære eksamensuttrekket for elever på 10.trinn og kan bli trukket ut til eksamen i faget. Dersom eleven ikke trekkes til eksamen i faget, er faget å regne som avsluttet med standpunktkarakter. Elevene står imidlertid fritt til å avslutte grunnskolefaget på 10. årstrinn hvis de ønsker det. Selv om opplæringen i et fag ble avsluttet før 10. årstrinn, fører dere standpunktkarakter og fagkode for 10. årstrinn på vitnemålet.

Elever som følger opplæringen i fag på videregående nivå kan velge om de vil avslutte tilsvarende grunnskolefag 8., 9. eller 10. årstrinn. Det innebærer at eleven kan avslutte grunnskolefaget før han eller hun starter med å ta fag fra videregående opplæring. Eleven deltar i det ordinære eksamensuttrekket på 10. årstrinn det året de avslutter faget. Dersom eleven ikke trekkes til eksamen i faget, er faget å regne som avsluttet med standpunktkarakter. Selv om opplæringen i et fag avsluttes før 10. årstrinn, fører dere standpunktkarakter og fagkode for 10. årstrinn på vitnemålet.

Elever som tar fag fra videregående nivå

tredje avsnitt

Elever på 10. årstrinn skal, uavhengig av om han eller hun har blitt trukket til eksamen i tidligere avsluttede fag, fortsatt være med i trekket på 10. årstrinn i de øvrige fagene. Det betyr at elever som avlegger eksamen i ett eller flere fag før 10. årstrinn kan bli trukket ut til eksamen i flere fag enn det som er kravet for elever på ordinært løp. For de elevene fra grunnskolen som vil få flere eksamener enn det som er kravet til et ordinært løp, fører dere FAM45 "Flere eks. enn krav, ord. Løp". Dette vil gjelde alle eksamener som er tatt utover de som er obligatoriske; en skriftlig eksamen og en muntlig eksamen.

Elever på 10. årstrinn skal, uavhengig av om han eller hun har blitt trukket til eksamen i tidligere avsluttede fag, fortsatt være med i trekket på 10. årstrinn i de øvrige fagene. Det betyr at elever som avlegger eksamen i ett eller flere fag før 10. årstrinn kan bli trukket ut til eksamen i flere fag enn det som er kravet for elever i ordinært løp. For de elevene fra grunnskolen som vil få flere eksamener enn det som er kravet til et ordinært løp, fører dere FAM45 «Flere eks. enn krav, ord. løp». Dette vil gjelde alle eksamener som er tatt utover de som er obligatoriske; en skriftlig eksamen og en muntlig eksamen.
Regelverket for føring av vitnemål for grunnskolen   Nye lenker til Lovdata er lagt inn.

Eldre retningslinjer 

Her kan du laste ned utgåtte retningslinjer som pdf.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!