Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2022

Oversikt over endringer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2022

Generelt for hele føringsskrivet

Ny eksamensform muntlig-praktisk (MP) er lagt inn i føringsskrivet.

Oppsett av vitnemål og vedlegg  

Vi har oversatt standardformuleringer som skal stå på vitnemålet, til samisk og engelsk.

Merknader  

I tredje avsnitt har vi lagt til en setning om manuell føring.

Dere kan bare føre fag- og vitnemålsmerknader som er gitt av Utdanningsdirektoratet. Det er bare plass til én fagmerknad per fag/fagkode. Ved manuell føring fører dere selve merknadsteksten, ikke FAMXX. Dersom dere ifølge regelverket skal føre flere fagmerknader på samme fag/fagkode, fører dere den fagmerknaden som har betydning for poengberegningen ved inntak til videregående opplæring. For øvrig fører dere den fagmerknaden dere mener gir den viktigste informasjon til lesere av dokumentet. I tillegg fører dere vitnemålsmerknad VMM23 «Jf. vedlegg». I vedlegget opplyser dere i slike tilfeller om innholdet i den/de fagmerknaden(e) dere ikke fikk ført og hvilke fag og fagkoder dette gjelder.  

Det er publisert to nye FAMer:

FAM58 Vedtak fritak vurd.sidemål Brukes for de elevene på grunnskolen som har fått fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Skal ikke brukes på vitnemål.

FAM59
Vedtak fritak.oppl.sidemål

Brukes for de elevene på grunnskolen som har fritak fra opplæring i skriftlig sidemål. Skal ikke brukes på vitnemål.

 

Kap 6. Elever med fritak 

Merk at vi har lagt inn ny tekst om hvordan dere skal føre.

Elever med fritak fra opplæring i skriftlig sidemål

Føring for elever som følger læreplanen i norsk i LK06: Dersom en elev er fritatt fra opplæring i skriftlig sidemål, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter og FAM01 «Fritatt fra opplæring».

Føring for elever som følger læreplan i norsk i LK20: For elever som følger læreplan i norsk der de skal ha halvårsvurderingen i én samlet karakter i norsk hovedmål skriftlig, men egen vurdering i norsk skriftlig sidemål det siste opplæringsåret (10. trinn), vil det være ulik føring på årstrinnene (8., 9. og 10. trinn). For underveisvurdering i norsk hovedmål skriftlig fører dere norsk hovedmål skriftlig med fagkode og navn. Dere skal føre elevens karakter i skriftlig. I tillegg skal dere føre FAM59 «Vedtak fritak oppl.sidemål». Fagmerknaden skal vil ha som formål å synliggjøre at eleven har et vedtak om fritak fra opplæring i skriftlig sidemål, f. eks vil dette være formålstjenlig ved et skolebytte. Først når/det året eleven etter bestemmelsene i læreplanen skal ha egen vurdering i norsk sidemål skriftlig, fører dere sidemål med fagkode og navn og fører «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere det året faget naturlig skulle vært avsluttet. I tillegg fører dere FAM01 «Fritatt fra opplæring».

Generelt om elever med fritak fra vurdering med karakter i fag

Føring for elever som følger læreplanen i norsk i LK06: Dersom en elev er fritatt fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I tillegg fører dere FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.». 

Føring for elever som følger læreplan i norsk i LK20: For elever som følger læreplan i norsk der de skal ha halvårsvurderingen i én samlet karakter i norsk hovedmål skriftlig, men egen vurdering i norsk skriftlig sidemål det siste opplæringsåret (10. trinn), vil det være ulik føring på årstrinnene (8., 9. og 10. trinn). For underveisvurdering i norsk hovedmål skriftlig fører dere norsk hovedmål skriftlig med fagkode og navn. Dere skal føre elevens karakter i skriftlig. I tillegg skal dere føre FAM58 «Vedtak fritak vurd.sidemål». Fagmerknaden skal ha som formål å synliggjøre at eleven har et vedtak om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, f. eks vil dette være formålstjenlig ved et skolebytte. Først når/det året eleven etter bestemmelsene i læreplanen skal ha egen vurdering i norsk sidemål skriftlig, fører dere sidemål med fagkode og navn og fører «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I rubrikken år fører dere det året faget naturlig skulle vært avsluttet. I tillegg fører dere FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.».

For elever som har fritak fra vurdering med karakter i kroppsøving, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for standpunktkarakter. I tillegg fører dere FAM02 «Fritatt fra vurd. med kar.»

Merk at vi har lagt inn nye koder i dette avsnittet:

Føring av eksamen i norsk for elever som er fritatt fra skriftlig sidemål

Kandidater som er trukket ut i norsk, men som har fritak fra vurdering i skriftlig sidemål, skal meldes opp i fagkoden NOR0218. Dere skal føre NOR0218 Norsk hovedmål og NOR0219 Norsk sidemål. Dere fører eksamenskarakteren i norsk hovedmål i rubrikken for eksamenskarakter og stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter i norsk sidemål. Dere fører eksamensform for norsk hovedmål og stiplet linje i rubrikken for eksamensform norsk sidemål.

Dere fører eksamensform for norsk hovedmål og stiplet linje i rubrikken for eksamensform norsk sidemål.

     

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!