Alle barnehager og skoler er stengt

Dette fører til en rekke endringer. Se oppdatert informasjon på udir.no/korona.

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2020

Oversikt over endringer

 Oversikt spørsmål og svar fra Vigo (pdf)

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2020

Innledningen

Endret:

Det er gjort endringer i datoene. 

2. Merknader

Det er bare plass til én fagmerknad per fag/fagkode. Dersom dere ifølge regelverket skal føre flere fagmerknader på samme fag/fagkode, fører dere den fagmerknaden som dere mener gir den viktigste informasjon til lesere av dokumentet. I tillegg fører dere vitnemålsmerknad VMM23 «Jf. vedlegg». I vedlegget opplyser dere i slike tilfeller om innholdet i den/de fagmerknaden(e) dere ikke fikk ført og hvilke fag og fagkoder dette gjelder.

Endret til:
Det er bare plass til én fagmerknad per fag/fagkode. Dersom dere ifølge regelverket skal føre flere fagmerknader på samme fag/fagkode, fører dere den fagmerknaden som har betydning for poengberegningen ved inntak til videregående opplæring. For øvrig fører dere den fagmerknaden dere mener gir den viktigste informasjon til lesere av dokumentet. I tillegg fører dere vitnemålsmerknad VMM23 «Jf. vedlegg». I vedlegget opplyser dere i slike tilfeller om innholdet i den/de fagmerknaden(e) dere ikke fikk ført og hvilke fag og fagkoder dette gjelder.

Endret:

Elever som ikke får standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i

Dersom en elev ikke har fått standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i, skal eksamenskarakteren annulleres. Skolen skal sørge for at eksamenskarakteren blir fjernet. Dersom det ikke er ført eksamenskarakter fordi eksamen ble annullert, skal dere likevel føre eksamensform.


6. Elever med fritak

Kandidater som er berørt av streik en av eksamensdagene

Vi har endret eksempelet, teksten og eksempelet samsvarte ikke med hverandre.

Kandidater som er berørt av streik en av eksamensdagene

Disse kandidatene, kan når sensuren har falt velge om de vil beholde karakteren som blir gitt etter en eksamensdag eller få eksamen annullert/avlyst av skolen. På vitnemålet fører dere VMM04 «Eksamen avlyst, jf. vedlegg til vitnemål for grunnskolen». Dere fører stiplet linje for både eksamenskarakter og eksamensform. Se også Avlyst eksamen under pkt. 4.


Forskrift til opplæringsloven § 3-22.

Vi har endret eksempelet, teksten og eksempelet samsvarte ikke med hverandre.

Elever med fritak fra eksamen

Når rektor, etter søknad fra foreldrene, har fritatt en elev fra eksamen, skal dere føre «Fritatt» i rubrikken for eksamenskarakter og VMM03 «Eleven er fritatt fra eksamen». Dere fører stiplet linje i rubrikken for eksamensform. Når en elev er fritatt fra alle eksamener, så holder det å føre VMM03.

Elever som bytter skole

For elever som bytter skole (i Norge eller kommer fra utlandet) gjelder den vedtatte fag- og timefordelingen på den skolen elevene til enhver tid går på. Det kan føre til at en elev ikke får opplæring i et fag og eleven skal da heller ikke ha vurdering i faget. En konsekvens av dette, er at eleven ikke får standpunktkarakterer. I rubrikken for standpunktkarakteren fører dere i slike tilfeller en stiplet linje og dere fører fagmerknad FAM01 «Fritatt fra opplæring».

Dere skal ikke føre vitnemålsmerknad eller ha vedlegg til vitnemålet i slike tilfeller.

Elever som bytter skole og ikke får standpunktvurdering i et fag p.g.a. fag- og timefordelingen på de ulike skolene

Nytt avsnitt:

Mulighet for å sette ny standpunktkarakter

Når en elev bytter skole, har ikke eleven rett til å få ny standpunktkarakter i faget eller rett til å få kompensert timer i fag som eleven ikke fikk på sin gamle skole.

For elever som skifter skole gjelder den vedtatte fag- og timefordelingen på den skolen de til enhver tid går på.

En standpunktkarakter er fastsatt når den er ført inn i det systemet skoleeieren bruker. Standpunktkarakter er et enkeltvedtak som kun kan endres etter klage. Skolen kan ikke gi eleven ny standpunktkarakter i for eksempel musikk når han eller hun allerede har fått opplæring og sluttvurdering i faget. Det er ikke mulig å forbedre karakterer i grunnskolen. Eleven kan velge å delta i musikktimene uten å få karakter eller skolen kan tilrettelegge for at han eller hun kan jobbe med andre fag, under tilsyn, mens de andre elevene har musikk.

Forskrift til opplæringsloven §§ 1-5, 3-10 og 3-39.

10. Mer grunnskoleopplæring

Formålet med ordningen er å bidra til at den enkelte deltaker har et best mulig utgangspunkt for å begynne på og gjennomføre videregående opplæring. Retten til mer grunnskoleopplæring gjelder ungdommer som har behov for mer grunnskoleopplæring selv om grunnskolen formelt er fullført (de har allerede fått utstedt et vitnemål fra grunnskolen). Mer grunnskoleopplæring vil si at deltakerne får mulighet til å bedre sin kompetanse i grunnskolefagene og få karakterene dokumentert på grunnskolevitnemålet. Kommunen har ansvar for å skrive ut vitnemål.

Endret til:
Formålet med ordningen er å bidra til at den enkelte deltaker har et best mulig utgangspunkt for å begynne på og gjennomføre videregående opplæring.
Retten til mer grunnskoleopplæring gjelder ungdommer som har behov for mer grunnskoleopplæring selv om grunnskolen formelt er fullført (de har allerede fått utstedt et vitnemål fra grunnskolen). Ordningen må ikke forveksles med ungdommer som søker om et ekstra år på grunnskolen (se pkt. 12 andre avsnitt). Mer grunnskoleopplæring vil si at deltakerne får mulighet til å bedre sin kompetanse i grunnskolefagene og få karakterene dokumentert på grunnskolevitnemålet. Kommunen har ansvar for å skrive ut vitnemål.

12. Regelverket for føring av vitnemål for grunnskolen

Elever og voksne får vitnemål for grunnskolen som dokumentasjon for fullført grunnskoleopplæring etter opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven. For elever viser vitnemålet til standpunkt- og eksamenskarakterer og fravær. For voksne viser vitnemålet til eksamenskarakterer og eventuelle standpunktkarakterer.

Det er ikke mulig å forbedre grunnskolevitnemålet som privatist. Elever i grunnskolen som mener at de trenger det, kan søke om et ekstra år med grunnskoleopplæring. Elevene har imidlertid ikke rett til et slikt ekstra år. Det er kommunen eleven bor i som behandler en slik søknad (med unntak for elever i private skoler uten rett til statsstøtte og de elevene fylkeskommunen har ansvaret for). Vurdering og vedtak om et år ekstra må da gjøres før eleven har fått vitnemål fra grunnskolen.

Endret til:
Elever og voksne får vitnemål for grunnskolen som dokumentasjon for fullført grunnskoleopplæring etter opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven. For elever viser vitnemålet til standpunkt- og eksamenskarakterer og fravær. For voksne viser vitnemålet til eksamenskarakterer og eventuelle standpunktkarakterer.
Det er ikke mulig å forbedre grunnskolevitnemålet som privatist. Elever i grunnskolen som mener at de trenger det, kan søke om et ekstra år med grunnskoleopplæring. Elevene har imidlertid ikke rett til et slikt ekstra år. Det er kommunen eleven bor i som behandler en slik søknad (med unntak for elever i private skoler uten rett til statsstøtte og de elevene fylkeskommunen har ansvaret for). Vurdering og vedtak om et år ekstra må da gjøres før eleven har fått vitnemål fra grunnskolen. Ordningen må ikke forveksles med ordningen om «Mer grunnskoleopplæring», se pkt. 10.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!