Dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder - Søkers personlige egnethet

Utdanningsdirektoratet svarer PBL på spørsmålet om barnehagen må ansette søker som oppfyller utdanningskravet, eller om den også kan legge vekt på søkers personlige egnethet.

Utdanningsdirektoratet viser til e-post av 2. mars 2012 med spørsmål om adgangen til å innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Dere spør om barnehagen må ansette søker som oppfyller utdanningskravet, eller om den også kan legge vekt på søkers personlige egnethet.

Etter barnehageloven § 17 andre ledd må styrer i barnehagen ha utdanning som «førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse». Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer, jf. § 18 første ledd. Det kan imidlertid gis midlertidig eller varig dispensasjon fra utdanningskravet dersom vilkårene er oppfylt etter henholdsvis § 1 og § 2 i forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder (forskriften). Hovedregelen om utdanningskravet er gitt for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse for å drive barnehagen til beste for barn og foreldre. Hensynet bak hovedregelen må legges til grunn ved behandling av dispensasjonssøknader.

Etter forskriften § 1 og § 2 er et av vilkårene for dispensasjon at det ikke har meldt seg «kvalifisert søker» etter at stillingen har vært offentlig utlyst. En kvalifisert søker er en søker som oppfyller utdanningskravet for stillingen som styrer eller pedagogisk leder. Det er altså en forutsetning for å få dispensasjon fra utdanningskravet at barnehagen ikke klarer å skaffe rett utdannet personale. Reglene om dispensasjon innebærer at barnehagen ikke kan ansette en ikke-kvalifisert søker til stilling som styrer eller pedagogisk leder dersom det foreligger en eller flere søkere til stillingen som oppfyller utdanningskravet etter loven. Forskriften åpner ikke for at det kan legges vekt på en søkers personlige egnethet i denne sammenhengen.

PBL spør om barnehagen plikter å ansette en søker som oppfyller utdanningskravet, men som ikke anses egnet for stillingen av andre grunner. Direktoratet viser til at spørsmålet om en arbeidsgiver plikter å ansette en søker som er formelt kvalifisert til en stilling, ikke reguleres av barnehagelovgivningen. Dette er en arbeidsrettslig problemstilling, og eventuelt også diskrimineringsrettslig problemstilling, som ikke ligger til Utdanningsdirektoratet å vurdere. Vi vil imidlertid peke på at dersom en søker oppfyller utdanningskravet, men ikke kan legge fram «tilfredsstillende politiattest» etter barnehageloven § 19, er han en «kvalifisert søker» etter dispensasjonsreglene. Han vil imidlertid ikke kunne arbeide i barnehagen på grunn av politiattesten, og barnehagen kan søke om dispensasjon for en ikke-kvalifisert søker dersom det ikke er flere kvalifiserte søkere.

Vår referanse: 2012/1287