Vg3 sjømatproduksjon (SMP03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • planleggje
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  mottak, vidareforedling, transport og omsetning av sjømat
 • gjennomføre
  førstehandsbehandling i samsvar med gjeldande regelverk og forklare samanhengar mellom kvalitet og fangstmetodar
 • sikre trygg matproduksjon gjennom å praktisere god personleg hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene, i samsvar med rutinane og regelverket til verksemda, og gjere greie for
  konsekvensar av avvik
 • forstå
  og arbeide i tråd med kvalitetssystem og reflektere
  over kor viktig dette er for verksemda og samarbeidspartnarar
 • gjennomføre
  manuell og maskinell handtering av sjømat og marint restråstoff og reflektere
  over val av metode
 • bruke
  verktøy, maskiner og utstyr på ein kvalifisert måte, utføre førebyggjande dagleg vedlikehald av maskiner og utstyr og gjere greie for
  konsekvensar ved avvik
 • anvende aktuelle kjøle-, fryse- og konserveringsmetodar og vurdere
  korleis kvaliteten på produkta blir påverka over tid
 • utvikle
  og justere reseptar og produktspesifikasjonar og gjere greie for
  korleis råvarer, hjelpe- og tilsetjingsstoff og produksjonsmetodar påverkar produkta
 • gjere greie for
  eigenskapane og samansetninga til råvarene, forklare kva endringar som skjer under produksjon og konservering, og gjere greie for
  kva rolle sjømat har for kosthald og helse
 • anvende emballerings- og lagringsmetodar og gjere greie for
  korleis dette påverkar kvalitet og ressursutnytting
 • reflektere
  over korleis ønskte og uønskte mikroorganismar kan påverke sjømat, og gjere greie for
  tiltak for å styre førekomsten
 • gjere greie for
  og følgje rutinar for skadedyrnedkjemping i verksemda
 • følgje rutinar og reglar for helse, miljø og sikkerheit, bruke
  verneutstyr, jobbe ergonomisk riktig, utføre førstehjelp og bidra til eit trygt og inkluderande arbeidsmiljø
 • gjere greie for
  rammevilkår, lover og forskrifter og forklare kva rolle tilsynsmyndigheitene har overfor verksemda
 • gjere greie for
  tekniske, kjemiske, biologiske og juridiske føresetnader for levandelagring av sjømat og drøfte
  konsekvensar ved avvik
 • følgje krav og rutinar for merking og sporing og gjere greie for
  konsekvensar ved avvik
 • handtere biologisk avfall og andre typar avfall og reflektere
  over korleis dette påverkar miljøet
 • gjennomføre
  utbytteberekningar og enkle kalkulasjonar og drøfte
  faktorar som påverkar dei økonomiske resultata til verksemda
 • drøfte
  etiske dilemma ved produksjon og omsetning av mat- og drikkevarer og gjere medvitne og berekraftige val
 • utvikle
  fagidentitet gjennom å bruke
  faguttrykk og tileigne seg kunnskap, og kommunisere presist og forståeleg i samhandling med kollegaer og samarbeidspartnarar
 • utvikle
  faglege ferdigheiter, arbeide effektivt og reflektere
  over tiltak som kan bidra til innovasjon og forbetringsarbeid i verksemda
 • reflektere
  over korleis samhandling i eit fagleg og kollegialt yrkesfellesskap kan fremje likeverd og likestilling
 • beskrive
  måla og historia til verksemda og reflektere
  over korleis dette påverkar den daglege drifta
 • gjere greie for
  organiseringa av verksemda, rettane og pliktene til arbeidstakaren og arbeidsgivaren, korleis partane i arbeidslivet samarbeider, og korleis dette bidreg til å utvikle
  eit betre arbeidsliv

Undervegsvurdering