Lïerehtimmie learoesïeltesne jïh barkoejielemisnieBijjemes bielie

Lïerehtimmie learoesïeltesne jïh barkoejielemisnie edtja praktihkeles dååjrehtimmieh vedtedh, jïh faageles krïevemh jïh vuartoeh ryöjredidh mah båetieh barkoejielemisnie.