Bijjemes bielie
Lïerehtimmie learoesïeltesne jïh barkoejielemisnie

Lïerehtimmie learoesïeltesne jïh barkoejielemisnie edtja praktihkeles dååjrehtimmieh vedtedh, jïh faageles krïevemh jïh vuartoeh ryöjredidh mah båetieh barkoejielemisnie.