Vg3 helsearbeiderfaget (HEA03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

 • vurdere, planlegge og gjennomføre tiltak som øker pasienters og brukeres helsekompetanse
 • planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet for brukere og pasienter gjennom livsløpet
 • planlegge og gjennomføre grunnleggende sykepleie for akutt og kronisk syke og mennesker med sammensatte og komplekse behov
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere forebyggende, habiliterende og rehabiliterende pleie og omsorgstiltak
 • kartlegge pasienters og brukeres funksjonsnivå og omsorgsbehov og utføre grunnleggende sykepleie og miljøarbeid tilpasset brukere og pasienter i alle aldre
 • observere symptomer på psykiske lidelser og rusmisbruk og foreslå tiltak
 • identifisere og kartlegge ernæringsbehov hos brukere og pasienter i samarbeid med andre yrkesgrupper og tilberede måltider og som er i tråd med kostrådene fra helsemyndighetene
 • identifisere tegn på omsorgssvikt, vold og overgrep og andre bekymringsfulle forhold, og iverksette tiltak i tråd med virksomhetens rutiner og prosedyrer
 • gi helhetlig omsorg til alvorlig syke, døende og ta vare på deres pårørende
 • kommunisere, samhandle og bruke relasjonskompetanse i møte med pasienter, brukere og pårørende fra ulike kulturer og med ulik mulighet til å kommunisere
 • observere og vurdere systematisk tilstand og endringer hos pasienter og brukere og dokumentere i digitale journalsystemer
 • orientere i samarbeid med annet helsepersonell, pasienter, brukere og pårørende om deres rettigheter til helse- og omsorgstjenester
 • vurdere pasienters og brukeres behov for hjelpemidler og velferdsteknologi og veilede i bruken av disse
 • bruke digitale kommunikasjonsverktøy og veilede pasienter, brukere og pårørende om bruk av slike verktøy
 • bidra i tverrfaglig samarbeid for å sikre helhetlige pasientforløp
 • gjøre rede for strategier for konflikthåndtering og forebygge konflikter i praksis
 • samarbeide med frivillige organisasjoner og andre aktører om å tilrettelegge for helsefremmende tiltak
 • utføre faglig og etisk forsvarlig helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk
 • følge gjeldende regelverk for legemiddelhåndtering og observere, rapportere og dokumentere virkningene og bivirkningene av legemidler
 • bruke relevant medisinsk utstyr ved observasjon og vurdering av tilstanden til pasienter og brukere
 • utføre førstehjelp etter gjeldende retningslinjer og følge rutiner for varsling
 • utføre arbeid etter gjeldende retningslinjer for hygiene og gjennomføre smitteverntiltak
 • forstå og overholde gjeldende regelverk om taushetsplikt og personvern og vise digital dømmekraft
 • følge gjeldende regelverk ved bruk av tvang og reflektere over egen maktposisjon i møte med pasienter og brukere
 • ivareta pasient- og brukermedvirkning i arbeidet
 • reflektere over og ta miljøbevisste valg i yrkesutøvelsen
 • gjennomføre arbeidet etter gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, følge rutiner for uønskede hendelser og internkontroller og arbeide for kontinuerlig kvalitetsforbedring
 • bruke ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen
 • reflektere over hva det vil si å være en profesjonell helsefagarbeider, og praktisere dette i yrkesutøvelsen
 • ivareta egne rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, og gjøre rede for hvordan partene i arbeidslivet utføre sin samfunnsrolle i den norske modellen

Underveisvurdering