Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Hovedområder

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Planen er inndelt i 10 nivåer. Kompetansemål for hvert av hovedområdene er med i alle 10 nivå.

Oversikt over hovedområder:

Nivå

Hovedområder

1.- 10.

Muntlig kommunikasjon

Skriftlig kommunikasjon

Bevissthet om språk og kultur

Planen for faget samisk som andrespråk er bygd opp med kompetansemål på 10 nivåer. De ulike nivåene bygger på hverandre. Elevene kan velge mellom to alternativer, det vil si samisk 2 eller samisk 3 for måloppnåelse på 10. årstrinn, på Vg3 for studieforberedende utdanningsprogram og på Vg2 for yrkesfaglige utdanningsprogram.

Samisk 2

Dette er et alternativ for elever som kan noe samisk men som ikke behersker språket. I samisk 2 skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå 1-7 etter 10. årstrinn. Etter Vg3 på studieforberedende utdanningsprogram skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå 1-10. Elever som fullfører alle 10 nivå, vil kunne oppnå en språkkompetanse i samisk som gjør dem i stand til å bruke språket skriftlig og muntlig, og de vil ha mulighet til å fortsette med studier på høyere nivå der opplæringsspråk er samisk.

Samisk 3

Dette er et alternativ for elever som ikke kan noe samisk når de begynner med opplæring i samisk, og derfor vil ha nytte av å bruke mer tid på hvert nivå. I samisk 3 skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå 1-4 etter 10. årstrinn. Etter Vg3 på studieforberedende utdanningsprogram skal elevene ha oppnådd kompetansemål for nivå 1-7. Det er anledning for elevene å velge å bli vurdert etter kompetansekrav enten etter samisk 2 eller samisk 3. Skolen må gjøre elevene oppmerksom på denne mulighet slik at elevene kan motiveres til å ta sluttvurdering etter samisk 2. Elevene må avgjøre dette senest på begynnelsen av 10. årstrinn.

Det 13-årige skoleløpet

Trinn

Kompetansekrav samisk 2

Kompetansekrav samisk 3

Grunnskole

Etter 10. årstrinn

Nivå 1-7

Nivå 1-4

Studieforberedende utdanningsprogram

Etter Vg1

Nivå 1-8

Nivå 1-5

Etter Vg2

Nivå 1-9

Nivå 1-6

Etter Vg3

Nivå 1-10

Nivå 1-7

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Etter Vg2

Nivå 1-8-*

Nivå 1-5

Etter påbygging til generell studiekompetanse

Nivå 1-10

Nivå 1-7

*På yrkesfaglige utdanningsprogram vil summen av timene i samisk på Vg1og Vg2 være mindre enn på Vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Kompetansemål merket med stjerne * på nivå 8 vil ikke gjelde for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Muntlig kommunikasjon

I hovedområdetmuntlig kommunikasjon står det å kunne lytte og tale sentralt. Å snakke samisk betyr å kommunisere muntlig i aktiv deltakelse sammen med andre. Dette utvikles gjennom lek, opplevelse, læring, tenking, formidling og samhandling. Det å utforske og utvikle repertoaret av språklige roller, lære nye ord og begrep gjør eleven i stand til selv å formulere muntlig tekst og uttrykke egne meninger og vurderinger. Ved å ta i bruk nye og ulike medier, økes det språklige repertoaret på tvers av fag og emner.

Skriftlig kommunikasjon

Dette hovedområdet dreier seg om skriftlig kommunikasjon, det vil si å lese og skrive på samisk. Lesing og skriving er parallelle prosesser i den enkeltes læringsforløp. Det dreier seg om å utvikle evnen til å oppfatte og finne mening i tekster skrevet på samisk, og selv kunne utforme skriftlige tekster på samisk. Å møte ulike tekster, gir fordypning og innsikt som danner grunnlag for å utvikle nye tanker samt evne til å reflektere over, tolke og vurdere tekstene. Lesing og lytting er nøkkelen til nye opplevelser, utvidet ordforråd og gir godt grunnlag for egen produksjon av tekst.

Bevissthet om språk og kultur

I dette hovedområdet dreier det seg om å se sammenhengen mellom språk og kultur. Overføring av tradisjonell kunnskap fra generasjon til generasjon er sentralt. Den samiske fortellertradisjonen, joik, sanger og salmer, diidat/dijda[1] og ordspråk, skjønnlitteratur, bilde, film og teater er kulturelementer som formidler kunnskaper og verdier. Hovedområdet omfatter kunnskap om samisk språk-og litteraturhistorie og kunnskap om samiske språk og dialekter. Kulturell kompetanse innebærer å ha kunnskap om, og respekt for kulturelle likheter og ulikheter i og mellom samiske samfunn.

[1] Diidat/dijda – folketro (tradisjoner, skikker, leveregler) om hvordan håndtere ulike situasjoner og fenomener i dagliglivet

Side 2 Av 16

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!