Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 1P

Tal og algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan tekniske hjelpemiddel, og vurdere kor rimelege resultata er
 • tolke, tilarbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
 • tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv, yrkesliv og programområde
 • rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
 • behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale storleikar i praktiske samanhengar

Geometri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke formlikskap og Pytagoras’ setning til berekningar og i praktisk arbeid
 • løyse praktiske problem som gjeld lengd, vinkel, areal og volum
 • bruke varierte måleiningar og målereiskapar, og analysere og drøfte presisjon og målenøyaktigheit
 • tolke og framstille arbeidsteikningar, kart, skisser og perspektivteikningar knytte til yrkesliv, kunst og arkitektur
 • lage og kjenne att mønster av like eller ulike former som kan fylle heile planet

Sannsyn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage døme og simuleringar av tilfeldige hendingar og gjere greie for omgrepet sannsyn
 • berekne sannsyn ved å telje opp alle gunstige og alle moglege utfall frå tabellar og ved å systematisere oppteljingar og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar

Funksjonar

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • undersøkje funksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å fastsetje skjeringspunkt, nullpunkt, ekstremalpunkt og stiging, og tolke den praktiske verdien av resultata
 • omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar
 • gjere greie for omgrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt

Økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • rekne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn
 • gjere lønnsberekningar, budsjettering og rekneskap ved hjelp av ulike verktøy
 • berekne skatt og avgifter
 • undersøkje og vurdere forbruk og ulike høve til lån og sparing ved hjelp av nettbaserte forbrukarkalkulatorar

Side 11 Av 12

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!