Læreplan i industritapetserarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ITA3-01)

Etter Vg3

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere materiale i tråd med krav til funksjon og produktdesign
 • vurdere materiale i tråd med krav til miljø, levetid og gjenvinning
 • vurdere samanføying i tråd med produkt, maskiner og utstyr
 • setje opp forkalkyle for produktet
 • utarbeide skisser og malar, bruke teikningar i tråd med standardar og bransjenormer
 • byggje opp og trekkje dei mjuke delane til prototypar og nullseriar
 • føreslå produkt og produksjonsforbetringar innanfor eige arbeidsområde og grunngi forslaga

Produksjonsplanlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velje materialkvalitet og rekne ut materialmengd
 • bruke materiallister og flytskjema i tråd med produksjonsordrar
 • velje maskiner, utstyr og produksjonsmetodar i tråd med produkt og materiale
 • planleggje produksjon i tråd med teikningar, rettleiingar og produksjonsordrar
 • utnytte ressursane i bedrifta effektivt og lønnsamt
 • vurdere risiko i produksjonsprosessar i tråd med gjeldande reglar for helse, miljø og tryggleik
 • utarbeide produksjonsplan i tråd med krav til produksjonsflyt og emballering og logistikk

Møbelproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke utstyr og teknikkar i tråd med produksjonsordrar og produksjonsplanar
 • klargjere og kontrollere komponentar til produksjon i tråd med spesifikasjonar og bransjenormer
 • framstille leggbilete i tråd med krav til optimal utnytting av materiala
 • skjere til materiale i tråd med planlagt leggbilete
 • utføre saumarbeid i tråd med spesifikasjonar og produksjonsplanar
 • utføre liming, oppbygging og tilrettelegging for trekking
 • trekkje og montere i tråd med produksjonsplanar og spesifikasjonar
 • pakke og emballere ferdige produkt til lagring og utskiping
 • utnytte og handtere materiale i tråd med materialeigenskapar og krav til avfallshandtering
 • bruke verneutstyr og utføre arbeidet i tråd med gjeldande reglar for helse, miljø og tryggleik
 • registrere og rapportere avvik på materiale og utstyr under framstillingsprosessane
 • planleggje og utføre service på maskiner og utstyr

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!