Programområde for hudpleie - Læreplan i felles programfag Vg2 (HUD2-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Ny eksamensordning for privatister fra 1.8.2018.

Gjelder fra: 2018-08-01T00:00:00 +2

Gjelder til: 2021-07-31T00:00:00 +2

Formål

Programfagene skal medvirke til å dekke samfunnets behov for kompetanse i forebygging av hudproblemer og for pleie og behandling av hud og kropp. Hudpleie skal fremme velvære og god helse. Programfagene skal videre bidra til kritisk og etisk tenkning i et samfunn med ulike skjønnhetsidealer, utvikle yrkesutøvere med kunnskap om og respekt for andre og med evne til å møte mennesker i ulike livssituasjoner.

Opplæringen skal bidra til å utvikle praktiske ferdigheter i hud- og kroppspleie og kunnskap om apparater, produkter og ulike behandlingsmetoder. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle evnen til god kommunikasjon, kundeveiledning og service, og å utvikle kompetanse for salg, markedsføring og drift av hudpleierelaterte bedrifter. Opplæringen skal fremme estetisk sans, kreativitet, sosiale ferdigheter og yrkesetisk forståelse. Gjennom opplæringen skal eleven utvikle evne til å arbeide selvstendig og samarbeide med andre.

Opplæringen skal gi eleven grunnlag for videre utdanning som hudpleier. Opplæringen skal være helhetlig og praksisnær.

Struktur

Programområde for hudpleie består av tre programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over programfagene:

Årstrinn

Programfag

Vg2

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse

Beskrivelse av programfagene

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid handler om hvordan arv, miljø og levevaner påvirker hud og kropp, og om betydningen av sunt kosthold og fysisk aktivitet. Hudens, hårets og neglenes oppbygning og funksjon er en del av faget. Programfaget handler videre om hudproblemer, hudsykdommer, personlig hygiene, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Estetikk som helsefremmende tiltak inngår i faget. I tillegg er helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og ergonomiske prinsipper og forebygging av helseskader en del av programfaget.

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon og samhandling handler om møtet mellom kunde og hudpleier. Programfaget dreier seg om valg av kommunikasjonsformer tilpasset den aktuelle situasjon. Programfaget omfatter også markedsføring, salg, rådgivning og service. Relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår, i tillegg til konflikthåndtering.

Yrkesutøvelse

Yrkesutøvelse handler om ulike former for ansikts- og kroppsbehandling, hårfjerning, håndbehandling, pedikyr, massasje, apparat- og produktlære, fargelære og makeupteknikker. I faget inngår observasjon, planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av behandlingen. Resepsjonsarbeid, kartotekføring og relevant regelverk inngår også i programfaget.

Timetall

Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter.

Vg2

Helsefremmende arbeid 140 årstimer

Kommunikasjon og samhandling 140 årstimer

Yrkesutøvelse 197 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I hudpleiefaget forstår en grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i hudpleiefaget innebærer å kommunisere med kunder. Det innebærer også skriftlig og muntlig markedsføring av faget. I tillegg vil det si å kunne føre kartotek, skrive henvisninger og brev.

Å kunne lese i hudpleiefaget innebærer å forstå innholdet i faglitteratur, brukerveiledninger, kartoteker og relevant regelverk, og å tilegne seg ny kunnskap og innsikt i faget.

Å kunne regne i hudpleiefaget innebærer å beregne kostnader og håndtere oppgjør ved kundebehandling, kjøp og salg. Det vil også si å kunne beregne fortjeneste ved salg av produkter og tjenester. Det innebærer også å kunne blande ulike ingredienser i riktig mengdeforhold.

Å kunne bruke digitale verktøy i hudpleiefaget innebærer å søke relevant og oppdatert informasjon og holde kontakt med andre fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt. Det omfatter også kartotekføring, lagerstyring og kontroll av omsetning, og utarbeiding av kundeveiledninger og annen informasjon.

Kompetansemål

Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for krav som stilles til personlig hygiene i hudpleiefaget
 • gjøre rede for hudens, hårets og neglenes oppbygning og funksjon og gi eksempler på ulike behandlingsmetoder
 • drøfte og gi eksempler på ulike tiltak for å forebygge og forbedre hudforandringer
 • drøfte sammenhengen mellom helse, levevaner, fysisk aktivitet og kosthold
 • gi eksempler på sammenhengen mellom kosthold og frisk hud
 • gjøre rede for betydningen av god hygiene for å forebygge sykdom og hindre smitte, og kunne demonstrere viktige hygienetiltak i hudpleiefaget
 • forklare hovedprinsippene for helse, miljø og sikkerhet og gi eksempler på hvordan kravene til helse, miljø og sikkerhet kommer til uttrykk i yrkesutøvelsen
 • forklare valg av produkter i sammenheng med bærekraftig utvikling og konsekvenser for miljøet

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kommunisere med kunder og samarbeidspartnere med ulik alder, kulturtilhørighet og livssituasjon, slik at deres behov blir ivaretatt
 • drøfte og gi eksempler på hva respekt, toleranse og omsorg innebærer for hudpleieren
 • forklare hvorfor det er viktig å samarbeide
 • demonstrere rådgivning for kunder i behandlings- og salgssituasjoner
 • drøfte begrepet service, gi eksempler på hvordan god og dårlig service påvirker kunder, og lage systemer for orden og vedlikehold som øker servicegraden
 • drøfte egen yrkesutøvelse og gi eksempler på hvordan en kan kvalitetssikre utøvelsen av yrket
 • påvise og diskutere etiske problemstillinger relatert til behandling, kjøp, salg og markedsføring
 • drøfte hva estetikk betyr for hudpleieren og bedriften i et profesjonelt marked
 • drøfte ulike strategier for konflikthåndtering og vise det i praksis

Yrkesutøvelse

Yrkesutøvelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for hudpleieren
 • drøfte hva profesjonell kundebehandling innebærer, og yte service overfor ulike pasienter og kunder
 • utføre hudanalyse, gjøre rede for ulike hudtyper og hudtilstander, velge ut riktige produkter og apparater og utføre ansiktsbehandlinger
 • gjøre rede for virkningen av grunnleggende massasje og utføre massasje i ansikt og nakke ut fra hudtilstanden
 • utføre farging av vipper og bryn og vise kunnskaper om fargeprosesser
 • utføre hårfjerning med ulike depileringsteknikker
 • utføre ørehulling og gi råd til kunden om etterbehandling
 • utføre ulike typer behandlinger og diskutere hvilke egenskaper og ferdigheter som er sentrale i det daglige arbeidet
 • bruke kartotek i kundebehandling
 • anvende ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen
 • beskrive hva taushetsplikt innebærer, og hvilke konsekvenser dette har for yrkesutøvelsen
 • forstå hensikten med prosedyrer som redskap for kvalitetssikring i utførelsen av behandlinger
 • forklare prinsippene for universell utforming

Vurdering

Vg2 hudpleie

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse

Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene.

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse

Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Helsefremmende arbeid

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Kommunikasjon og samhandling

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Yrkesutøvelse

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i programfaget. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse

Privatisten skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen i disse felles programfagene. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!