Læreplan i hestefaget Vg3 / opplæring i bedrift (HST3-01)

Etter Vg3

Stalldrift og bedriftslære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje, gjennomføre og vurdere dagleg tilsyn og vedlikehald av stall, innreiing, luftegardar, gjerde og treningsareal og dokumentere drift i tråd med gjeldande regelverk
 • vurdere utforminga av bygningar, innreiingar og anlegg for hest med tanke på hestens velferd og kva behov og interesser brukarane har
 • arbeide med hest etter gjeldande regelverk og standardar for dyrehald
 • drive ettersyn og vedlikehald av utstyr og hjelpemiddel som blir nytta i stalldrift
 • vurdere risiko knytt til stalldrift og handtering av hest, og utføre tiltak som sikrar helse, miljø og tryggleik for dyr og menneske
 • utarbeide system for kvalitetssikring og innarbeide dette i den daglege drifta av stallen
 • bruke fagspråk knytt til hestenæringa og kommunisere om hest med veterinær, hestepersonell og publikum
 • ha kontakt med kundar i samband med marknadsføring og sal av dei produkta og tenestene stallen har
 • gjere greie for organisering, oppgåver og utvikling i bedrifta og for eige ansvarsområde i stalldrifta
 • gjere greie for samanhengar mellom innsatsfaktorar og økonomisk resultat i stalldrift
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforhold i hestenæringa, og gjere greie for dei pliktene og rettane arbeidsgivaren og arbeidstakaren har

Aktivitetar med hest

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere dagleg stell av hest
 • handtere hestar på ulike alderstrinn og i ulike situasjonar i samsvar med gjeldande tryggleiksføresegner og etiske retningslinjer
 • førebu hest og utstyr for transport og laste opp hesten
 • ri og køyre hest på ein sikker måte i trafikk og terreng
 • køyre hest i skritt og trav og i overgangar mellom desse
 • ri hest i alle naturlige gangartar og i overgangar mellom desse
 • vurdere rase, alder, utdanning og kor eigna hesten er til ulike oppgåver
 • analysere prestasjonsnivået til hesten og gjere greie for korleis prestasjonane kan utviklast
 • trene hestar etter eit oppsett treningsprogram
 • grunngi val av øvingar og treningsmetode ut frå kva nivå hesten ligg på, og kva alder han har
 • gjere greie for ulike bruksområde innan køyring og riding og peike på moglege næringsutviklingsstrategiar
 • velje utstyr og tilpasse dette til hesten og aktivitetane
 • mønstre hest for utstilling og veterinær

Hest og hestehald

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for kva som er normal åtferd og utsjånad hos ein hest, og påvise avvik
 • identifisere vanlege sjukdommar og skadar på hesten og vurdere når det er nødvendig å tilkalle veterinær
 • utføre enkel sårbehandling og medisinering av hest
 • planleggje og gjennomføre fôring av hestar med utgangspunkt i rase, alder og bruksområde
 • vurdere korleis fôring, stell, utegang og trening kan førebyggje sjukdommar og slitasjeskadar
 • vurdere skoninga av hesten ut frå kva slags rørslemønster og bruksområde han har
 • skifte broddar, trekkje til saum og ta av sko
 • gjere greie for reproduksjonen hos hesten og utføre arbeidsoppgåver i samband med hesteavl
 • vurdere ulike treningsmetodar og korleis dei påverkar hesten

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!