Søkertall videregående opplæring for skoleåret 2019-2020 (analyse)

Her får du en oversikt over de viktigste trendene innenfor søking til offentlige videregående skole og lære per 1. mars 2019. Tallene finner du her.

Hovedfunn

  • For andre år på rad er det like mange søkere til yrkesfag som til studieforberedende utdanningsprogram på Vg1.
  • Det er 700 flere søkere til teknikk og industriell produksjon på Vg1 enn i fjor. Dette tilsvarer en økning på 13 prosent.
  • Andelen gutter som søker seg til helse- og oppvekstfag på Vg1 har økt fra 12 til 21 prosent siden 2009.
  • Over en av fem søker læreplass i helse- og oppvekstfag.

Fristen for å søke til videregående opplæring for skoleåret 2019-2020 gikk ut 1. mars i samtlige fylker. Til grunn for kommentarene her ligger søkingen som har foregått gjennom VIGO-web. Inntak til samtlige offentlige skoler gjøres gjennom denne portalen, mens bare noen private skoler er med i denne inntaksordningen. I Utdanningsdirektoratets analyser av søkertall er derfor bare offentlige videregående skoler inkludert.

Det søkes plass til Vg1, Vg2, Vg3 og lære. Søkerne kan sette opp en prioritert liste med flere ønsker. Statistikken som presenteres her er en oversikt over søkernes førsteønske. Det er mulig å søke inntak ved flere fylker, men i denne oversikten vil hver søker kun knyttes til ett fylke. For søkere registrert med flere førsteønsker, vil ønsket i hjemfylket telle foran andre førsteønsker. Av denne grunn vil det være forskjell på søkertallene for fylkene, som publiseres på udir.no/statistikk, og fylkenes egne søkertall.

Søkerne har mulighet til å forandre på rekkefølgen på ønskene sine utover våren. Fristen for dette varierer fra fylke til fylke. Derfor må tallene ses på som foreløpige, og de gir ikke det helt riktige bildet på den endelige fordelingen av søkere til videregående opplæring for det kommende skoleåret. Det har også vist seg at søkertallene er noe høyere når førsteinntaket gjøres til sommeren. Dette er fordi fylkene også tar imot søknader som kommer etter søknadsfristen 1. mars.


Liten nedgang i antall søkere til videregående opplæring

Det er i år 206 112 ungdommer som søker videregående opplæring. 185 783 av dem søker seg til offentlige videregående skoler, mens 20 329 søker læreplass.  Dette er totalt sett 1 271 færre enn i fjor. Nesten hele nedgangen skjer i Vg3 og skyldes nedgangen i antall elever på Vg2 i fjor.

Tabell 1. Søkere fordelt på trinn og år.
Trinn201420152016201720182019

Vg1

74 152

74 319

75 606

73 707

73 934

74115

Vg2

67 466

66 295

66 850

66 401

64 503

64325

Vg3

47 635

47 550

48 482

48 846

48 827

47343

Læreplass

19 285

19 868

19 713

19 966

20 119

20329

I alt

208 538

208 032

210 651

208 920

207 383 

206112

Studiespesialisering er størst

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet med klart flest søkere ved alle trinn. Antall søkere til studiespesialisering Vg1 har gått ned de siste årene, men i år ligger det stabilt på fjorårets nivå på omlag 25 700 søkere. I Vg3 er påbygging til generell studiekompetanse det flest søker, etter studiespesialisering.

På Vg1 og Vg2 er helse- og oppvekstfag det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere. 

Tabell 2. Søkere fordelt på utdanningsprogram og trinn. 2019.

Utdanningsprogram

Vg1

Vg2

Vg3

Læreplass

I alt

Idrettsfag

5418

3927

3905

0

13250

Kunst, design og arkitektur

1312

946

892

0

3150

Medier og kommunikasjon

2187

1912

2015

0

6114

Musikk, dans og drama

2619

1982

1938

0

6539

Påbygging til generell studiekompetanse

0

0

11951

0

11951

Studiespesialisering

25738

23448

23757

0

72943

Bygg- og anleggsteknikk

4188

4533

0

3206

11927

Design og håndverk

2068

1361

173

710

4312

Elektrofag

6011

4436

1179

3491

15117

Helse- og oppvekstfag

10664

9729

780

4506

25679

Medier og kommunikasjon (gammel ordning)

0

0

0

7

7

Naturbruk

2159

1589

626

648

5022

Restaurant- og matfag

1884

1373

0

1005

4262

Service og samferdsel

3556

4255

0

2921

10732

Teknikk og industriell produksjon

6311

4834

127

3835

15107

Når vi ser på andelen søkere til de ulike utdanningsprogrammene på Vg1 ser vi tydelig at studiespesialisering er størst. Over en tredjedel av elevene søker seg dit. Helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon og idrettsfag er også relativt store utdanningsprogram på Vg1 i 2019. 

Teknikk og industriell produksjon øker mest på Vg1

Det er litt flere søkere på Vg1 sammenlignet med i fjor. Det er i underkant av 100 flere søkere både til yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Det er, i år som i fjor, omtrent like mange søkere til yrkesfag og studieforberedende på Vg1.

Teknikk og industriell produksjon er det utdanningsprogrammet med størst økning i søkertall med 721 flere søkere på Vg1 sammenlignet med i 2018. Dette tilsvarer en økning på 13 prosent.

Blant de yrkesfaglige utdannigsprogrammene på Vg1 har det vært størst nedgang i søkingen til bygg- og anleggsteknikk. Bygg og anleggsteknikk har gått litt opp og ned de siste årene.

 

Flere søkere til læreplass

20 329 elever har søkt om læreplass. Dette er en økning på 210 søkere sammenlignet med 2018. Andelen søkere til læreplass av det totale søkertallet er 10 prosent. Denne andelen ligger mellom 10 og 12 prosent i alle fylkene unntatt to. Oslo og Akershus har henholdsvis 5 og 6 prosent søkere til lærefag.

Med 4 500 søkere er helse og oppvekstfag nå for andre år på rad det utdanningsprogrammet flest søker læreplass i. Deretter følger teknikk og industriell produksjon og elektrofag med henholdsvis 3 800 og 3 500 søkere. Tidligere har teknikk og industriell produksjon vært det utdanningsprogrammet flest søker læreplass i, men dette har gått noe ned de siste to årene. Helse- og oppvekstfag har både størst prosentvis og absolutt økning i søkere til læreplass. I absolutte tall har det vært en nedgang i søkere til læreplass innenfor teknikk og industriell produksjon og elektrofag på henholdsvis 90 og 123 søkere.

Se mer om utviklingen i søking til læreplass her.

Store kjønnsforskjeller i søkingen

Som før, er det store forskjeller i søkemønsteret til gutter og jenter. De tradisjonelt mannsdominerte programmene fortsetter å være dette. Gutter dominerer i svært stor grad blant søkere til bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Kjønnsforskjellen innenfor de mannsdominerte programmene har holdt seg stabil over tid. Det er størst overvekt av jenter som søker design og håndverk og helse- og oppvekstfag. Her har imidlertid andelen gutter økt betydelig de siste ti årene. Fra 2009 til 2019 har andelen av søkerne til Vg1 helse- og oppvekstfag som er gutter økt fra 12 til 21 prosent. Andelen gutter har økt fra 10 til 26 prosent i design og håndverk i løpet av de siste 10 årene. Store deler av økningen skyldes innføringen av medieproduksjon som en del av design og håndverk i 2016. I service og samferdsel har kjønnsforskjellene økt de siste ti årene. I 2009 var det cirka 50/50 deling mellom gutter og jenter som søkte service og samferdsel. I 2019 er det 63 prosent gutter.

Se mer om kjønnsforskjellene i de ulike utdanningsprogrammene på Vg1 her.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!