Trafikk (TRA01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

 • utforske
  og gjøre seg kjent med trafikken i nærmiljøet og foreslå konkrete trafikksikkerhetstiltak
 • reflektere
  over og vise hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere ulykker og skader
 • drøfte
  faktorer som har betydning for mobilitet, folkehelse og miljø
 • utføre livreddende førstehjelp og tiltak på et skadested for å ivareta egen og andres helse og sikkerhet
 • beskrive
  trafikken i et historisk perspektiv og drøfte
  utfordringer i dag og i fremtiden
 • reflektere
  over og vise hva det innebærer å opptre trygt og ansvarsfullt i trafikken og diskutere etiske dilemmaer i trafikken

Underveisvurdering

Standpunktvurdering