Tekst (MOK03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter tekst

 • planlegge
  , produsere og ferdigstille ulike tekster i ulike sjangre og med ulike formål individuelt og i samarbeid med andre
 • bruke
  og reflektere
  over komposisjon og fortellerteknikk i egne og andres tekstproduksjoner
 • publisere og reflektere
  over valg av kanal for å nå ønsket målgruppe
 • vurdere
  kildebruk i egne og andres tekstproduksjoner
 • utforske
  og bruke
  dramaturgi og retorikk i egne og andres produksjoner
 • drøfte
  og presentere
  ulike tekster ved bruk av fagterminologi
 • utforske
  og eksperimentere med egne og andres tekster i en uttrykkshistorisk sammenheng
 • vurdere
  og produsere tekster i samsvar med etiske retningslinjer og gjeldende regelverk
 • drøfte
  grunnlaget for offentlig diskurs og aktiv deltakelse i demokratiske prosesser ved ulike tekstuttrykk

Underveisvurdering

Standpunktvurdering