Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

  • utforske og presentere geografiske forhold og prosesser ved å bruke ulike kilder, inkludert kart
  • gjøre rede for hvordan indre og ytre krefter har dannet ulike landskap, og utforske og gi eksempler på hvordan menneskene som bor der, kan utnytte ressursene
  • drøfte ulike interesser knyttet til ressurs- og arealbruk i Norge, Sápmi/Sábme/Saepmie og nordområdene
  • reflektere over egen ressursbruk og ressursbruken i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie i et globalt og bærekraftig perspektiv
  • utforske hva endringer i klimaet har å si for natur og samfunn i Sápmi/Sábme/Saepmie, regionalt eller globalt
  • utforske og gjøre rede for årsakene til en aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvenser for mennesker, samfunn og natur
  • gjøre rede for årsaker til demografiske endringer og drøfte ulike levekår i forskjellige deler av verden
  • gjennomføre et feltarbeid for å undersøke og presentere geografiske forhold

Underveisvurdering

Standpunktvurdering