Læreplan i sjømathandlarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SMH3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Råstoff og produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere produksjon og sal av sjømat
 • gjere greie for samanhengar mellom kvalitet og ulike fiske- og fangstmetodar
 • utføre mottakskontroll
 • vurdere kvaliteten på salsklare produkt og gjere greie for endringar som skjer med fisk og skaldyr under lagring
 • reinse, filetere og dele opp ulike fiskeslag
 • klargjere skaldyr for sal
 • tilverke sjømat til ferdigretter og koke-, steikje-, grille-, bake- og eteklare retter
 • produsere fiskefarse
 • marinere, grave, salte og røykje fisk og annan sjømat
 • gjere greie for forskjellen på villfanga fisk og oppdrettsfisk
 • gjere greie for dei vanlegaste parasittane
 • gjere greie for prinsippa ved frysing av sjømat
 • behandle og utnytte biprodukt

Hygiene og kvalitetsstyring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjennomføre varemottak, produksjon, eksponering, emballering, merking og lagring av sjømat i tråd med gjeldande regelverk og kvalitetsstyringssystem
 • følgje gjeldande krav til sporing og merking
 • praktisere god personleg hygiene og produksjons- og næringsmiddelhygiene i samsvar med gjeldande regelverk og kvalitetsstyringssystem
 • utføre reinhald og reinhaldskontrollar i samsvar med reinhaldsplanar
 • gjere greie for inndelinga i hygienesoner og følgje gjeldande regelverk og rutinar for persontrafikk og vareflyt
 • følgje rutinar for å kjempe mot insekt og andre skadedyr
 • gjere greie for oppgåvene til ulike tilsynsstyresmakter og verkeområda i bedrifta

Økonomi, sal og marknad

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • rekne ut produksjonskostnader ut frå reseptar og setje opp ein kalkyle
 • eksponere råvarer og ferdigvarer
 • gjere greie for korleis ulike sesongar påverkar tilgangen på råstoff og etterspørselen etter ulike produkt
 • bruke kampanjeplanar, felles aktivitetar i bransjen og aktuelt materiell til kundeinformasjon
 • yte profesjonell service og kundebehandling
 • gjere greie for innhaldet i relevante nasjonale og internasjonale regelverk om kva rettar og plikter forbrukarane har, under dette reglar om klagerett
 • gjere greie for forbrukarkrav til produktmerking og matvaretryggleik og gjeldande regelverk om dette
 • gi kundane rettleiing om tilverking av råvarer ut frå lokale mattradisjonar og internasjonale trendar
 • gjere greie for fangstmetode og historikk for dei ulike råvarene
 • informere kunden om næringsinnhaldet i og samansetjinga av produkta og kva plass sjømatprodukta har i kosthaldet
 • rettleie kundar som treng spesialkost
 • gjere greie for prinsippa for intern og ekstern marknadsføring
 • delta i produktutvikling

Bransje, bedrift og miljø

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte utviklinga og organiseringa av bedrifta og kva rammevilkår og faktorar som kan påverke dei økonomiske resultata
 • vurdere kva bransjen har å seie for samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • arbeide i samsvar med ergonomiske prinsipp
 • bruke digitale verktøy i sjømathandlarfaget
 • følgje regelverket for helse, miljø og tryggleik og rutinar for bruk av verneutstyr i bedrifta
 • drøfte kva ansvar sjømathandlaren har for å verne om miljøet, og gjere greie for korleis dette kan gjennomførast i praksis
 • ta hand om organisk avfall etter gjeldande regelverk og rutinar i bedrifta
 • yte profesjonell service og kundebehandling

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!