Læreplan i musikk - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MDD5-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Gjelder fra: 2006-08-01T00:00:00 +2

Gjelder til: 2020-07-31T00:00:00 +2

Formål

Utøvende kompetanse er nødvendig for et kreativt og levende musikkliv. Programfaget musikk skal ivareta musikkens utøvende dimensjon, og samtidig legge grunnlag for videreutvikling, nyskapning og ivaretakelse av musikk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ved å legge vekt på individuelle og kollektive musikalske ferdigheter skal opplæringen bidra til å utvikle egenskaper som er viktige for personlig mestring, både i musikklivet og i andre sammenhenger. Programfaget skal stimulere den enkeltes selvdisiplin, tålmodighet og kreativitet i arbeidet med å utvikle et personlig musikalsk uttrykk. Gjennom å utøve musikk sammen med andre, skal opplæringen også gi mulighet for felles musikalske opplevelser og erfaringer.

Kunnskap i grunnleggende musikklære er en viktig forutsetning for musikkutøvelsen. Programfaget skal bidra til å sikre tilegnelsen av denne kunnskapen gjennom praktisk arbeid. Bruk av biinstrument i andre programfag skal bidra til å legge til rette for en praktisk tilnærming til musikkfaglig forståelse og opplevelse av helhet og sammenheng.

Struktur

Programfaget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for.

Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområder:

Programfag

Hovedområder

Musikk

Hovedinstrument VP1

Biinstrument VP1

Samspill

Anvendt musikklære

Hovedområder

Definisjonen av hovedinstrument er ofte sjangeravhengig. I noen tilfeller kan hovedinstrumentet dekke et utvalg av instrumenter.

Innenfor hovedområdene hovedinstrument VP1 og biinstrument VP1 skal elevene gis opplæring i tre instrumenter. Ett av dem skal være tangentinstrument, og ett skal være sang.

Hovedinstrument VP1

Hovedområdet omfatter teknikk, øving, notelesing, gehør og formidling på et grunnleggende nivå. Innstudering av nytt repertoar og framføring av musikkstykker ved at instrumentet brukes som individuelt uttrykksmiddel, er sentralt.

Biinstrument VP1

Hovedområdet omfatter grunnleggende teknikk på to instrumenter. Notelesing og innlæring av et enkelt repertoar er sentralt.

Samspill

Hovedområdet omfatter grunnleggende samspillferdigheter knyttet til individuelle utøvende ferdigheter og musikkens grunnelementer. Framføring av musikk i samspill med andre er sentralt.

Anvendt musikklære

Hovedområdet dreier seg om musikkens grunnelementer, terminologi, notasjon og symboler som grunnlag for videre arbeid med musikk.

Timetall

Timetallet er oppgitt i 60-minutters enheter.

Musikk: 140 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I musikk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, spille og formidle musikk og sette egne ord på musikalske opplevelser og erfaringer som utøver.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk innebærer å bruke egnet musikknotasjon for å dokumentere eller formidle musikk i en utøversituasjon og å lage planer for systematisk øving.

Å kunne lese i musikk innebærer å knytte noteskrift, tekst, tegn og symboler til musikkutøvelsen. Det innebærer også utvikling av notelesingstrategier for innstudering og formidling av musikk.

Å kunne regne i musikk innebærer å arbeide med form og rytme som gjennom utøving og gehørtrening styrker puls- og periodefølelse.

Å kunne bruke digitale verktøy i musikk innebærer å benytte digitale verktøy i øving og dokumentasjon av musikkutøvelsen.

Kompetansemål

Musikk

Hovedinstrument VP1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • framføre musikkstykker
 • vise grunnleggende teknikk
 • bruke instrumentet som et individuelt musikalsk uttrykksmiddel
 • innstudere nytt repertoar
 • utarbeide ukeplaner for egen øving
 • spille/synge prima vista etter noter
 • gjøre rede for grunnleggende instrumentkunnskap
 • anvende teknikker for oppvarming og forebygging av belastningsskader
 • vise ferdigheter i gehørspill/sang

Biinstrument VP1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vise grunnleggende teknikk på to biinstrumenter
 • spille/synge eller joike et enkelt repertoar
 • bruke biinstrumentene som individuelt uttrykksmiddel
 • utvikle og bruke ferdigheter i notelesing på biinstrumentene

Samspill

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • framføre musikk i samspill med andre
 • bidra aktivt til det musikalske fellesskapet
 • bidra til den praktiske gjennomføringen av samspillaktiviteter

Anvendt musikklære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beherske noteskrift, besifringsnotasjon og vanlige musikkuttrykk
 • gjenkjenne og bruke skalaer og tonearter og spille/synge innenfor dem
 • høre, skrive og synge enkle melodier og rytmer
 • beskrive oppbygningen av dur- og mollakkorder
 • sette akkorder til enkle melodier
 • kjenne igjen og notere forespilte treklanger og enkle akkordrekker

Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Musikk

Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Musikk

Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Musikk

Privatistene skal opp til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!