Læreplan i elektroreparatørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ERF3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Etter Vg3

Energisystem, maskiner og apparat

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje, gjennomføre, dokumentere til- og fråkopling på einfase- og trefaseeffektuttak i samsvar med gjeldande tryggleiksforskrift
 • planleggje, utføre og dokumentere kontroll og vedlikehald av batteri og akkumulatorsystem
 • bruke digitale verktøy for å produsere og rette skjema og teikningar
 • planleggje, utføre og dokumentere reparasjonar på elektriske maskiner og apparat
 • planleggje, montere, setje i drift og dokumentere ulike start- og reguleringsmetodar for einfase- og trefase-elmotorar
 • planleggje, utføre og dokumentere innstilling av motorvern, ulike elektroniske vern og styresystem for elektriske maskiner og apparat
 • rettleie i bruk av elektriske maskiner og apparat
 • måle elektriske storleikar på elenergisystema og utstyret og vurdere måleresultata
 • måle elektriske storleikar på elektriske maskiner og apparat og vurdere måleresultata
 • utføre risikovurdering og sluttkontrollere arbeidet
 • bruke eit fagleg presist språk om elektriske maskiner, verktøy og apparat
 • utføre arbeid på elektriske maskiner og apparat i samsvar med gjeldande regelverk, standardar og teknisk dokumentasjon frå produsentane
 • utføre arbeid på maskiner og apparat drivne av ulike energitypar i samsvar med gjeldande tryggleiksregelverk
 • utføre arbeid i samsvar med rutinar for kvalitetssikring og internkontroll
 • planleggje, utføre og dokumentere kontroll og vedlikehald av tilhøyrande alarmsystem og loggføre arbeidet
 • planleggje, installere, setje i drift og dokumentere system for ulike gassdrivne varme- og kuldeapparat som er baserte på konveksjonsprinsippet
 • planleggje, installere og setje i drift alarm, styring og overvakingsutrustning for gassdrivne apparat
 • rettleie om bruk av gassdrivne apparat og utstyr
 • måle gasstekniske storleikar på apparat og utstyr og vurdere måleresultata
 • feilsøkje på gassdrivne apparat og utstyr etter koplings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeidet
 • vurdere eige arbeid og dokumentere eiga opplæring i energisystem, maskiner og apparat

Feilsøking og reparasjonsteknikkar

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje, gjennomføre og dokumentere feilsøking, funksjonstesting og reparasjon av maskiner, apparat, motorar og transformatorar med ulike energisystem, i felt og på verkstad
 • planleggje, gjennomføre og dokumentere mekanisk og elektrisk feilsøking, funksjonstesting og reparasjon av elektrisk drivne apparat baserte på induksjons- og mikrobølgjeprinsippet, i felt og på verkstad
 • planleggje, gjennomføre og dokumentere mekanisk og gassteknisk feilsøking, funksjonstesting og reparasjon av gassdrivne varme- og kuldeapparat basert på konveksjonsprinsippet
 • bruke eit fagleg presist språk tilpassa brukarar, supportpersonell, kollegaer og representantar frå andre fagområde ved feilsøking, reparasjon og i dokumentasjon
 • utføre feilsøking og reparasjon i samsvar med rutinar for kvalitetssikring og internkontroll
 • utføre arbeidet i samsvar med gjeldande regelverk, standardar og tekniske dokumentasjonar frå produsentane
 • vurdere eige arbeid og dokumentere eiga opplæring i feilsøking og reparasjonsteknikk

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!