Læreplan i asfaltfaget Vg3 / opplæring i bedrift (ASF3-01)

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • produsere asfalttypar ved bruk av ulike steinmateriale, bitumen og andre tilsetjingar etter typegodkjend resept
 • lagre, laste opp og transportere råvarer og asfalt i samsvar med gjeldande regelverk
 • vurdere risiko og utføre arbeidet i samsvar med krav til helse, miljø og tryggleik
 • utføre reinhald og regelmessig vedlikehald av produksjonsutstyr
 • utføre laboratoriekontroll for å kvalitetssikre produserte og utlagde massar
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp

Utlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeid i samsvar med kvalitetskrav
 • planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere eige arbeid
 • finplanere berelaget før asfalteringa
 • klebe ulike typar belegg
 • bestille asfalt og transport etter arbeidets omfang og tidsramme
 • leggje ut og komprimere kalde, halvvarme og varme massar
 • vedlikehalde faste dekke
 • utføre reinhald og regelmessig vedlikehald av maskiner og utstyr for utlegging
 • vurdere risiko og utføre arbeidet i samsvar med gjeldande krav til helse, miljø og tryggleik
 • utføre arbeidsvarsling
 • bruke elektronisk og manuelt måleutstyr
 • bruke eigna maskiner og utstyr
 • leggje asfalt etter teikningar og spesifikasjonar

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for den historiske utviklinga av faget og drøfte kva rolle faget speler i samfunnet
 • gjere greie for innhaldet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjeld kva rettar og plikter kunden har, under dette reglar om klagerett
 • utføre profesjonell kundebehandling og service
 • drøfte kor viktig det er med samhandling på arbeidsplassen
 • drøfte ulike typar løysingar for produksjon og utlegging av asfalt
 • drøfte etiske retningslinjer for faget
 • gjere greie for eigenskapane til asfalt og kva funksjons- og bruksområde asfalt har
 • lage enkle skisser og arbeidsteikningar
 • bruke digitale verktøy
 • utføre kjeldesortering og handtere avfall i samsvar med gjeldande regelverk

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!