Omgjøring av tilskuddssats

Hvis en kommunen har vedtatt og utbetalt tilskudd utfra en høyere sats enn minimumssatsen, skal denne legges til grunn ved tilskuddsberegningen neste år. Hvis kommunen har betalt ut for høy sats på grunn av en feil, kan kommunen vurdere omgjøring av vedtaket.

Gjelder

Vi har svart på spørsmål om adgangen for en kommune til å endre tilskuddssatsen for neste år, der nivået på satsen skyldes en feil fra kommunen.

Hva sier regelverket?

Barnehageloven § 14 fastsetter kommunens finansieringsplikt overfor ikke-kommunale barnehager. Dette er nærmere regulert i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. I forskriften § 3 andre ledd står det:

Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 96 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering.

Kommunen må gi minst den samme prosentsatsen som året før

Utgangspunktet er at kommunen må gi minst den samme prosentsatsen som året før, og ikke mindre enn minimumssatsen. Hvis en kommunen har vedtatt og utbetalt tilskudd utfra en høyere sats enn minimumsforpliktelsen, skal denne legges til grunn ved tilskuddsberegningen neste år. Dette ivaretar forutberegneligheten for de ikke-kommunale barnehagene.

Omgjøring av vedtak

Dersom vilkårene etter fvl. § 35 første ledd er oppfylt, kan kommunen omgjøre et vedtak. I et tilfelle der kommunen har gjort en feil, og utbetalingen av tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene blir høyere enn det de som minimum har krav på som følge av denne feilen, kan kommunen vurdere omgjøring etter fvl. § 35 første ledd .

Dersom vilkårene etter fvl. § 35 er oppfylt og kommunen har omgjort et vedtak, skal det nye vedtaket legges til grunn, også ved tilskuddsberegningen neste år. Kommunen skal derfor bruke (minst) prosentsatsen etter det nye vedtaket nest år . Der vilkårene for omgjøring etter fvl. § 35 foreligger, har ikke den ikke-kommunale barnehage n en berettiget forventningen på noe mer enn det som følger av det nye vedtaket.

Hvis kommunen på bakgrunn av en omgjøring etter fvl. § 35 vil kreve tilbake allerede utbetalt tilskudd, følger dette reglene om condictio indebiti og andre privatrettslige regler. Med condictio indebiti menes tilbakebetaling av et beløp som betaleren ikke var forpliktet til å betale.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}