Læreplan i valgfaget innsats for andre (IFA1-01)

Utgått - Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 14.05.2013

Gjelder fra: 2013-08-01T00:00:00 +2

Gjelder til: 2020-07-31T00:00:00 +2

Formål

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Frivillig arbeid har lange tradisjoner i Norge og foregår innenfor samfunnsområder som idrett, kulturliv, eldreomsorg, barne- og ungdomsarbeid, organisasjonsliv og politikk. Gjennom frivillig arbeid kan alle som ønsker det, delta i meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet. Lokalsamfunnet trenger også i framtida engasjerte mennesker som er villige til å bidra med egne ressurser og kunnskaper for å løse oppgaver som gir verdiskaping. Valgfaget innsats for andre skal gi ungdom en mulighet til å være aktive deltakere i lokalsamfunnet.

Opplæringen skal gjøre elevene i stand til å identifisere behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet. De skal også kunne bruke egne ressurser og kunnskaper til å planlegge, iverksette og sluttføre tiltak som imøtekommer behovene. I dette arbeidet skal lokale behov bli ivaretatt samtidig som det skal bidra til å styrke elevenes tilhørighet i lokalsamfunnet. Faget skal gi elevene kunnskap om forutsetningene for frivillig arbeid og praktisk erfaring med å skape noe som kan ha verdi for andre. Kunnskap om etiske retningslinjer, kommunikasjon og samhandling inngår i faget. I arbeidet er det lagt til rette for at elevene kan oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør. Eget engasjement i faget skal bidra til at elevene utvikler en bevisst holdning til hvor viktig frivillig arbeid og sosial verdiskaping er.

I valgfaget skal elevene kartlegge behov i lokalsamfunnet. På bakgrunn av funnene skal elevene være med på å finne tiltak som bidrar til å dekke behovene, og deretter gjennomføre og vurdere tiltakene. I arbeidet skal elevene samhandle og kommunisere med ulike aktører på læringsarenaer i lokalsamfunnet og delta der aktiviteten skjer.

Valgfaget henter hovedelementer fra fagene samfunnsfag og RLE, men kan også hente elementer fra naturfag, mat og helse og kroppsøving.

Hovedområder

Valgfaget er strukturert i to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Hovedområder

Planlegging

Praktisk arbeid

Planlegging

Hovedområdet består i å gjøre seg kjent med hvilke forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid. Videre omhandler hovedområdet kartlegging av behovene for frivillig arbeid lokalt, samarbeid med ulike aktører i lokalsamfunnet og planlegging av tiltak som bidrar til sosial verdiskaping for en valgt målgruppe.

Praktisk arbeid

Hovedområdet innebærer å gjennomføre planlagte tiltak i praksis, og delta på de arenaene der aktiviteten til vanlig utføres. Det omfatter også trening i kommunikasjon og samhandling med valgt målgruppe. Gjennom hele prosessen skal det være vurderinger som sikrer at etiske retningslinjer blir ivaretatt. Videre innebærer hovedområdet presentasjon og vurdering av prosessen for å oppnå en helhetlig forståelse, fra kartleggingen og fram til tiltaket er gjennomført.

Timetall

Valgfaget innsats for andre: 57 årstimer

Timetallet er oppgitt i 60 minutters enheter.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene på fagets premisser.

Kompetansemål

Innsats for andre

Planlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • kjenne til forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid
  • kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet i samarbeid med relevante aktører
  • planlegge praktiske tiltak som medfører sosial verdiskaping for valgt målgruppe

Praktisk arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjennomføre planlagte tiltak
  • følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt målgruppe
  • presentere og vurdere det frivillige arbeidet ut fra erfaringer og samhandling med målgruppen og relevante aktører

Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Årstrinn

Ordning

Når faget avsluttes

Elevene skal ha en standpunktkarakter

Eksamen for elever

Årstrinn

Ordning

Når faget avsluttes

Det er ikke eksamen i faget

Eksamen for privatister

Årstrinn

Ordning

Når faget avsluttes

Det er ikke privatistordning i faget

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringslova.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!