Veiledning og tilsyn med skolefritidsordningen

Statsforvalterne har ansvar for veiledning etter opplæringsloven § 14-1 første ledd, og skal utøve tilsyn etter opplæringsloven § 14-1 annet ledd. Etter § 14-1 tredje ledd har statsforvalterne myndighet til å gi pålegg om å rette forhold som er i strid med opplæringsloven med forskrifter. Både veiledning, tilsyn og pålegg gjelder forhold knyttet til opplæringsloven; herunder forvaltningsrettslige forhold. Det er ikke anledning til å gi pålegg utover det som opplæringsloven med forskrifter krever. Påleggshjemmelen gjelder heller ikke brudd på andre lover eller forskrifter.

Opplæringsloven § 13-7 syvende ledd

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}