Vedtekter for skolefritidsordningen

Vedtektene for skolefritidsordningen fastsettes av kommunen for offentlige skolefritidsordninger og av eier for private skolefritidsordninger. Vedtektene skal gi foreldrene informasjon som gir mulighet for å vurdere innhold og kvalitet i forhold til pris. De skal også sikre at forholdene ikke forandrer seg underveis i et skoleår, som for eksempel at gruppestørrelsen blir utvidet ubegrenset. Siden vedtektene fastsettes lokalt, har foreldrene i tillegg mulighet til å påvirke hvordan disse skal se ut gjennom lokaldemokratiet.

I merknadene til bestemmelsene Ot.prp.nr. 60 (1997-98) er det uttalt følgende vedrørende vedtekter:

”Vedtektene skal gi foreldrene informasjon som gir mulighet for å vurdere innhold og kvalitet i forhold til pris. De skal også sikre at forholdene ikke forandrer seg underveis i et skoleår ved at f. eks. gruppestørrelsen blir utvidet ubegrenset. Departementet viser til at det er av stor betydning for foreldre at det finnes vedtekter som setter rammer for skolefritidsordningen på en slik måte at det gjør virksomheten forutsigbar. Ved at vedtektene fastsettes lokalt, har foreldrene i tillegg mulighet til å påvirke hvordan disse skal se ut gjennom lokaldemokratiet.”

Vedtektene skal regulere:

a. eierforhold
b. hvem som er opptaksmyndighet
c. opptakskriterium
d. opptaksperiode og oppsigelse av skolefritidsplassen
e. foreldrebetaling
f. leke- og oppholdsareal
g. daglig oppholdstid og årlig åpningstid
h. bemanning og ledelse

Vedtektene er forskrifter

Kunnskapsdepartementet har sagt at vedtekter for kommunale SFO-tilbud er å regne som forskrifter. Dette betyr at forvaltningslovens regler for forskrifter må følges når vedtektene skal fastsettes.

Det har de svart i en tolkningsuttalelse i november 2015.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}