Opptakskriterier, opptaksperiode og oppsigelse av skolefritidsplassen

Opptakskriterier

Inntak av barn til skolefritidsordning må baseres på kriterier gitt i vedtektene. Dette gjelder også barn med særskilte behov Det kan være slik at flere barn enn det er plass til oppfyller inntakskriteriene. Kommunen må da prioritere mellom barna. Prioriteringen mellom barna som oppfyller inntakskriteriene kan skje på flere måter, blant annet ved loddtrekning. Det som er viktig er at vedtektene forklarer hvordan prioriteringen gjøres.

Opptaksperiode, daglig oppholdstid og årlig åpningstid

Plikten til å ha skolefritidsordning gjelder bare i skoleåret. Kommunen er ikke forpliktet til å gi tilbud om skolefritidsordning i skolens ferier. Mange kommuner har tilbud om skolefritidsordning også i skoleferiene, og det er ønskelig at kommunene legger til rette for et slikt tilbud ut fra kommunale behov.

Plikten gjelder også bare før og etter skoletid, og omfatter ikke lignende ordninger midt i skoledagen. Kommunens forpliktelse rekker ikke lenger enn etterspørselen. Dersom ingen for eksempel ønsker skolefritidsordning før skoletid, kan kommunen begrense tilbudet til etter skoletid.

Det må også gå fram av vedtektene hva som er den daglige oppholdstiden i skolefritidsordningen.

Oppsigelse

Opplæringsloven krever at vedtektene skal ha bestemmelser om oppsigelse av skolefritidsplassen. Innholdet i slike oppsigelsesbestemmelser er likevel ikke nærmere regulert/omtalt verken i opplæringsloven med forskrifter eller i forarbeidene. Når det gjelder oppsigelse av skolefritidsplassen, har Forbrukerombudet laget retningslinjer om maksimalt to måneders oppsigelsestid i skolefritidsordningen.

Kontrakten mellom foreldrene og kommunen er et privatrettslig forhold som det ikke ligger til statsforvalterne å vurdere rimeligheten av. Dette innebærer at statsforvalterne kan vise til retningslinjene som Forbrukerombudet har utarbeidet og anmode kommunene om å ta hensyn til dette når de utarbeider vedtektene, herunder oppsigelsesfrister.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}