Bemanning og ledelse

Bemanning

I forarbeidene til bestemmelsen (Ot.prp.nr. 60 (1997-1998)) skrev departementet blant annet følgende om bemanning;

”Departementet har vurdert om det skal lovfestes nasjonale normer for bemanning i skolefritidsordningen. Et argument for å lovfeste nasjonale normer for bemanningen i skolefritidsordningen er sammenhengen mellom bemanningsnormer og kvaliteten på skolefritidstilbudet. Nasjonale normer for bemanning kan være med på å sikre lik kvalitet på skolefritidstilbudet i kommunene.

Departementet vil likevel peke på at nasjonale normer for bemanning ofte er vanskelige å forene med lokale forhold. Behovet for bemanning vil være avhengig av hva slags aktiviteter som tilbys og alderssammensetningen, hvor mange barn som deltar, daglig oppholdstid og antall barn med særlige behov. Departementet vil videre peke på at når kommunene er tillagt ansvar for innholdet i skolefritidsordningen, vil det være naturlig at kommunen også får ansvar for å tilsette et personale som samlet kan gi et godt tilbud i samsvar med målsettingen med skolefritidsordningen. Ved at ordningen også skal finansieres gjennom foreldrebetaling, vil krav om bemanning også kunne medføre at størrelsen på foreldrebetalingen øker.

På denne bakgrunn fremmer departementet ikke forslag om normer for bemanning i skolefritidsordningen. Bemanningen av skolefritidsordningen skal avgjøres kommunalt ut fra lokale forhold og behov. Videre skal størrelsen på bemanningen være en del av vedtektene. Etter dette blir det kommunenes ansvar å tilsette et personale som samlet sett kan gi barna et godt tilbud i samsvar med målsettingen for skolefritidsordningen.”

Som det fremgår av forarbeidene fremmet ikke departementet normer for bemanning. Bemanningen skal avgjøres ut fra lokale forhold og behov. Det er kommunens ansvar å tilsette et personale som samlet sett kan gi barna et tilfredsstillende tilbud i samsvar med målsetningene for skolefritidsordningen.

Opplæringsloven § 13-7 tredje ledd

Ledelse

Rektor skal være leder for skolefritidsordninger som er organisert i tilknytning til skolen. Rektor kan delegere myndighet til en særskilt leder for skolefritidsordningen. Dette fratar likevel ikke rektor ansvaret for skolefritidsordningen og rektor har instruksjonsmyndighet overfor lederen for skolefritidsordningen.

Kravet om rektor som leder gjelder ikke når private skolefritidsordninger leier lokaler ved offentlige grunnskoler.

Departementet kan gjøre unntak fra kravet om rektor som leder for SFO. Departementets myndighet er delegert fra Utdanningsdirektoratet til statsforvalterne. Dette betyr at dersom en kommune vil gjøre unntak fra kravet om at rektor skal være leder av SFO må kommunen søke statsforvalteren om tillatelse.

Opplæringsloven § 13-7 fjerde ledd andre punktum.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}