Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-2015

2. Kompetansekrav for å undervise på barnetrinnet

2.1 Hvilke krav stilles

For å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk på barnetrinnet må den som skal undervise ha 30 studiepoeng som er relevante for det aktuelle fag, i tillegg til å oppfylle tilsettingskravene. Kravet om formell kompetanse for å undervise i engelsk er nytt fra 1. august 2015. Kravene til kompetanse er de samme på alle årstrinn på barnetrinnet.

Kompetansekravene gjelder også dersom opplæringen i disse fagene gis som spesialundervisning, med mindre kravet kan fravikes med hjemmel i opplæringsloven § 5-5 tredje ledd.

I øvrige fag er det ikke krav om relevante studiepoeng for å undervise.

Med norsk menes alle former for norskopplæring i grunnopplæringen, herunder særskilt norskopplæring, norsk for elever med samisk som førstespråk og norsk for hørselshemmede. Kravet om relevant kompetanse for å undervise i faget samisk gjelder uavhengig av om elevens opplæringsspråk er samisk eller ikke, uavhengig av om samisk er elevens førstespråk eller andrespråk og uavhengig av hvilket nivå i læreplanen eleven følger.

2.2 Hvem omfattes av kompetansekravene

På barnetrinnet gjelder kravene for fast ansatte lærere som er utdannet etter 1. januar 2014, og som skal undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og/eller matematikk. Kravet gjelder ikke for de som før 1. januar 2014 hadde kompetanse etter dagjeldende tilsettingskrav, eller som senere har fullført allmennlærerutdanningen. Disse har dispensasjon fra kravet frem til 1. august 2025.