Informasjon om midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19

Denne veilederen er utgått

3.4 Fag- og yrkesopplæring

3.4.1 Læretid

Midlertidig forskrift § 9

Kravet i forskrift til opplæringslova § 3-46 andre ledd andre punktum gjelder ikke for kandidater som har bestått prøven. Kravet om å fullføre læretiden gjelder heller ikke for dem som har vært permittert eller oppsagt i mindre enn tre måneder, og som etter lærebedriftens vurdering har forutsetninger for å gjennomføre prøven.

Lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater må gi skriftlig samtykke til å gjennomføre prøven på et tidligere tidspunkt i læretiden enn det som følger av forskrift til opplæringslova § 3-46.

Hvis fagprøven blir avlyst eller utsatt, har lærlingen rett til å gjennomføre fagprøven på et senere tidspunkt.

Mange lærlinger og andre kandidater er permittert, og mange får derfor læretiden sin avbrutt. I den midlertidige forskriften er det gitt midlertidig dispensasjon fra kravet om at kandidaten må fullføre læretiden for å få dokumentasjon. Det betyr at læreforholdet opphører når sluttprøven er bestått, dersom dette skjer før læretidens utløp i henhold til avtalen.

Det er også gitt dispensasjon fra kravet til omfanget av opplæring i bedrift før man kan oppmeldes til prøven for de som har vært permittert eller oppsagt. Dispensasjonen er avgrenset til å gjelde inntil tre måneder avbrudd i læretiden for permitterte og oppsagte lærlinger og andre kandidater i sammenheng med virusutbruddet. I tilfeller hvor læretiden er avbrutt utover tre måneder, skal læretiden forlenges med tilsvarende periode.

Det kan bare gjøres unntak fra omfangskravet for de kandidatene som har tilstrekkelig kompetanse i faget til å kunne bestå fagprøven. Det er lærebedriften som skal gjøre vurderingen før kandidaten meldes opp til prøven. Siden man kun har to sjanser til å bestå prøven, er det frivillig for kandidaten å gå opp til prøven før den fastsatte læretiden er gjennomført. Skriftlig samtykke fra kandidaten skal følge med oppmeldingen.

Ved endring 28. mai forlenget Stortinget den midlertidige loven frem til 1. desember 2021. Unntaket skal vare så lenge den midlertidige loven varer.

3.4.2 Gjennomføring av fagprøven

Midlertidig forskrift § 10

Kravet i forskrift til opplæringsloven § 3-51 om at hele prøvenemnda skal være fysisk tilstede på prøvestedet ved prøvestart og prøveslutt, gjelder ikke.Prøvenemnda avgjør om flere enn ett av medlemmene i prøvenemnda skal være fysisk tilstede på prøvestedet ved prøvestart og prøveslutt.

Fylkeskommunene er gitt handlingsfrihet til å gjennomføre fagprøvene på alternative måter. Det er et krav om at det til enhver tid er minst ett nemndsmedlem til stede ved prøvestart og prøveslutt. Utover dette har den enkelte prøvenemd handlingsrom til å avgjøre hva som er forsvarlig gjennomføring av prøven. 

Unntaket ble opprinnelig inntatt i mai 2020 og varte ut året. Innføringen ble blant annet begrunnet med at smitterisiko kan gjøre at disse kravene blir vanskelig å overholde, og at et større trykk på prøveavleggelsene kan gi kapasitetsutfordringer for prøvenemndene. Departementet mener de samme hensynene langt på vei fremdeles gjør seg gjeldende, og at det er sannsynlig at situasjonen vil vedvare en tid framover. Ved endring 10. mars fjernet departementet ordlyden «... for prøver som avholdes i 2020», slik at prøvenemndene igjen gis mulighet til å gjøre unntak der det er forsvarlig. Ved endring 28. mai forlenget Stortinget den midlertidige loven frem til 1. desember 2021. Unntaket skal vare så lenge den midlertidige loven varer. 

3.4.3 Rett til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Midlertidig lov § 10

Ungdom som tas inn til Vg3 påbygging skoleåret 2020–2021, bruker ikke av retten til videregående opplæring dette skoleåret.

Departementet kan i forskrift fastsette tilsvarende utvidelse som i første ledd for ungdom som tas inn til Vg3 påbygging skoleåret 2021–2022.

Utbruddet av covid-19 kan føre til færre læreplasser i flere lærefag og til at det kan bli krevende for nyutdannete fagarbeidere å komme i arbeid. Dette fører til et større behov for fleksibilitet i opplæringsløpet for yrkesfagelever.

Bestemmelsen åpner for at ungdom som gjennomfører Vg3 påbygg skoleåret 2020–2021, senere kan velge opplæring i bedrift som ungdom og utløse lærlingtilskudd etter satsen for basistilskudd. At de som går fra yrkesfaglig Vg2 til Vg3 påbygg skoleåret 2020–2021, ikke bruker av ungdomsretten, betyr også at disse kan ha rett til omvalg etter de ordinære reglene senere. Bestemmelsen omfatter bare ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1.

Da det midlertidige regelverket ble forlenget fra 1. november ble henvisningen til skoleåret 2020-2021 fjernet i overskriften. Det er i tillegg tatt inn en hjemmel i bestemmelsens andre ledd som åpner for at departementet kan gi forskrift om å fastsette en tilsvarende utvidelse som i første ledd for ungdom som tas inn til Vg3 påbygging skoleåret 2021-2022. Hjemmelen kan benyttes for å avhjelpe utfordringer i form av betydelig færre læreplasser og forsinkelser i gjennomføringen av fag- og svenneprøver som følge av utbruddet av covid-19. 

Departementet utvidet den midlertidige retten 10. mars, og tilføyde ny § 13 i den midlertidige forskriften.  Departementet begrunner utvidelsen med at det er sannsynlig at fylkeskommunene også denne høsten vil få økte utfordringer med formidling til læreplass, økt press på å opprette Vg3-tilbud i skole og en økning i søkere som ønsker å benytte retten til Vg4 påbygg. Ved en midlertidig utvidelse vil fylkeskommunene få økt fleksibilitet slik at bruken av kapasitet og ressurser i større grad kan tilpasses behovet. En midlertidig utvidelse kan redusere trykket på læreplasser og lette arbeidet med å formidle til læreplass.

Midlertidig forskrift § 13
Ungdom som tas inn til Vg3 påbygging skoleåret 2021–2022, bruker ikke av retten til videregående opplæring dette skoleåret.

3.4.4 Betinget inntak til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse

Midlertidig lov § 11

Retten til påbygging etter opplæringslova §§ 3-1 ellevte ledd og 4A-3 sjuende ledd gjelder skoleåret 2020–2021 også for de som ikke har bestått fag- eller svenneprøven, men som

a) oppfyller øvrige vilkår i §§ 3-1 ellevte ledd og 4A-3 sjuende ledd
b) har bestått i alle fag og eksamener, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 3-48 første ledd
c) skulle tatt fag- eller svenneprøven våren 2020, og
d) er eller vil bli oppmeldt til fag- eller svenneprøve høsten 2020.

Retten etter første ledd bortfaller dersom eleven ikke består ordinær, ny eller utsatt fag- eller svenneprøve innen 1. november 2020.

Departementet kan i forskrift fastsette tilsvarende utvidelse som i første ledd jf. andre ledd for inntak til Vg4 påbygging skoleåret 2021–2022.

For å unngå at lærlinger som skulle vært ferdig våren 2020 blir inntil et år forsinket fordi fag- og svenneprøver er utsatt, er det åpnet for at ungdom skal kunne starte på Vg4 påbygging før de har avlagt fag- eller svenneprøve. Retten er betinget av at fagprøven må bestås innen 31. oktober 2020. Den utvidede retten til påbygg gjelder også for voksne som har rett til Vg4 påbygg etter opplæringsloven § 4A-3. Retten etter den midlertidige bestemmelsen er betinget av at kandidatene har bestått alle øvrige fag og eksamener. I tillegg må kandidaten være oppmeldt til fag- eller svenneprøve høsten 2020. 

Kandidater som ikke avlegger fag- eller svenneprøve innen fristen 31. oktober 2020 vil miste retten til å fortsette på Vg4. Kandidater som starter på Vg4, men som avslutter fordi de ikke har bestått fag- eller svenneprøven innen 31. oktober  anses ikke for å ha brukt av retten.  

I forbindelse med forlengelsen av den midlertidige loven fra 1. november 2020, er henvisningen til skoleåret 2020-2021 tatt ut av overskriften.

Tredje ledd i bestemmelsen er ny fra 1. november 2020, og innebærer at departementet i forskrift kan fastsette tilsvarende utvidelse som i første ledd for inntak til Vg4 påbygging skoleåret 2021–2022, med tilsvarende begrensning som i andre ledd. Forskriftshjemmelen kan benyttes for å avhjelpe negative konsekvenser av at utbruddet av covid-19 kan føre til betydelig færre læreplasser og forsinkelser i gjennomføringen av fag- og svenneprøver. 

Departementet utvidet den midlertidige retten 10. mars, og tilføyde ny § 14 i den midlertidige forskriften.

Midlertidig forskrift § 14

Retten til påbygging etter opplæringslova §§ 3-1 ellevte ledd og 4A-3 sjuende ledd gjelder skoleåret 2021–2022 også for de som ikke har bestått fag- eller svenneprøven, men som
a) oppfyller øvrige vilkår i §§ 3-1 ellevte ledd og 4A-3 sjuende ledd
b) har bestått i alle fag og eksamener, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova § 3-48 første ledd
c) skulle tatt fag- eller svenneprøven våren 2021, og
d) er eller vil bli oppmeldt til fag- eller svenneprøve høsten 2021.
Retten etter første ledd bortfaller dersom eleven ikke består ordinær, ny eller utsatt fag- eller svenneprøve innen 1. november 2021.

Departementet begrunner utvidelsen med at det er uheldig at ungdom som ønsker og som er motivert for å ta påbygging til generell studiekompetanse, får et opphold i utdanningsløpet. Dette gjelder særlig i dagens situasjon hvor motivasjonen for påbygg kan være begrunnet i manglende jobb eller usikkerhet for videre jobbmuligheter i lærefaget. 

3.4.5 Fravær høsten 2020 som følge av utsatt fag- eller svenneprøve

Midlertidig forskrift § 7 tredje ledd

Elever som høsten 2020 går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, og som innen 1. november gjennomfører fag- eller svenneprøve som våren 2020 ble utsatt på grunn av covid-19-utbruddet, kan få fraværet ansett som dokumentert etter reglene om fraværsgrensen i forskrift til opplæringslova § 3-9 og forskrift til friskoleloven § 3-9. For at fraværet skal kunne anses som dokumentert, må fraværet være nødvendig for å gjennomføre prøven. Fraværet skal heller ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis etter reglene i forskrift til opplæringslova § 3-45 og forskrift til friskolelova § 3-44. 

I tråd med § 11 i den midlertidige loven vil enkelte elever som i høst startet på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, parallelt gjennomføre fag- eller svenneprøve som ble utsatt våren 2020. Fravær som er nødvendig for å gjennomføre prøven, skal anses som dokumentert etter reglene om fraværsgrensen. Fraværet skal heller ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis.

Forutsetningen er at prøven gjennomføres innen 1. november, og at fraværet er nødvendig for å gjennomføre prøven. At fraværet må være nødvendig, innebærer at det kun er fravær for selve gjennomføringen av prøven som er omfattet. Forberedelser til prøven osv. vil ikke være omfattet av unntaksreglene.

Endringen gjelder både for fraværsgrensen og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis.

Fravær høsten 2021
Midlertidig forskrift § 7a tredje ledd

Elever som skoleåret 2021–2022 går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, og som innen 1. oktober 2021 gjennomfører fag- eller svenneprøve som er utsatt på grunn av covid-19-utbruddet, kan få fraværet ansett som dokumentert etter reglene om fraværsgrensen i forskrift til opplæringslova § 3-9 og forskrift til friskolelova § 3-9. For at fraværet skal kunne anses som dokumentert, må fraværet være nødvendig for å gjennomføre prøven. Fraværet skal heller ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis etter reglene i forskrift til opplæringslova § 3-45 og forskrift til friskolelova § 3-44

Regjeringen har besluttet at denne regelen skal videreføres høsten 2021 for fag- og svenneprøver som gjennomføres innen 1. oktober 2021, jf. §7a tredje ledd i den midlertidige forskriften. 

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}