Informasjon om midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19

Denne veilederen er utgått

1. Innledning

Ved utbruddet av covid-19 er det gitt midlertidige regler som gjelder utdanningssektoren i

Utgangspunktet for den midlertidige loven med tilhørende forskrift er at opplæringsloven gjelder, men med de unntakene og tilpasningene som følger av det midlertidige regelverket. Dette innebærer at det er opplæringslovens regler som gjelder, med mindre noe annet fremgår av det midlertidige regelverket. Hensikten er å sikre at barn, unge og voksne i størst mulig grad får ivaretatt sine rettigheter etter opplæringsloven, samtidig som behovet for smittevernhensyn som følge av covid-19-utbruddet ivaretas på en forsvarlig måte. Dette følger av § 1 første ledd i den midlertidige loven.

Den såkalte trafikklysmodellen innebærer at smitteverntiltakene enklere kan tilpasses smittesituasjonen i samfunnet og andre faktorer i en totalvurdering. For å sikre at skolene raskt kan veksle mellom de ulike nivåene (grønt, gult og rødt) i smittevernveilederne, må skoleeierne utarbeide en beredskapsplan. Utdanningsdirektoratet har gitt råd om utarbeiding av slik plan.

Smittesituasjonen får betydning også for tolkningen av de midlertidige reglene som gjelder for utdanningssektoren. De midlertidige reglene skal ikke praktiseres strengere enn føringene i de til enhver tid gjeldende smittevernreglene. Ved grønt og gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for avvik fra opplæringsloven med forskrifter. Informasjon om nivåinndeling og gjeldende smittevernveiledere.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}