Informasjon om midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19

Denne veilederen er utgått

2. Bakgrunn

Ved covid-19-utbruddet ble de gitt en rekke midlertidige forskrifter på skole- og barnehageområdet. I de midlertidige forskriftene ble det vedtatt tilpasninger i lovgivningen som regulerer grunnopplæringen. Formålet var å sikre at barn og unge i størst mulig grad fikk ivaretatt sine rettigheter, samtidig som skolene var underlagt begrensinger i driften på grunn av smittevernhensyn. De midlertidige forskriftene ble gitt med hjemmel i koronaloven, som ble opphevet 27. mai 2020. De mest sentrale smitteverntiltakene er videreført i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

Når koronaloven ble opphevet, ble midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 vedtatt. Loven trådte i kraft 26. mai 2020 og viderefører de midlertidige bestemmelsene fra de midlertidige forskriftene som ble gitt med hjemmel i koronaloven på barnehage- og utdanningsfeltet i en lov. Den midlertidige loven gjaldt opprinnelig frem til 1. november 2020. Samtidig ble det med hjemmel den midlertidige loven vedtatt en midlertidig forskrift som inneholder mer detaljerte bestemmelser om enkelte av tilpasningene loven gir anvisning på.

I gjennomgangen av de midlertidige bestemmelsene vil vi bruke begrepene midlertidig lov og midlertidig forskrift når vi viser til loven og forskriften som trådte i kraft 26. mai 2020.

Vurderingene i gjennomgangen bygger i stor grad på Kunnskapsdepartementets vurderinger i forarbeidene til den midlertidige loven, se Prop. 102 L (2019-2020) og Innst. 273 L (2019-2020).

Stortinget har vedtatt å forlenge den midlertidige loven og forskriften til 1. juli 2021. Årsaken til at det midlertidige regelverket forlenges er den rådende smittesituasjonen. Det midlertidige regelverket videreføres i all hovedsak, med noen mindre språklige endringer. I tillegg er det åpnet for unntak fra kravet til leirskole også for avgangskullet skoleåret 2020-2021. Bestemmelsen om at ungdom som tas inn på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skoleåret 2020-2021 ikke bruker av ungdomsretten er videreført. Det er også gitt en forskriftshjemmel til å fastsette en tilsvarende unntaksordning for neste inntak.

I tillegg videreføres de midlertidige reglene om fravær ut skoleåret 2020-2021.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}