Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

2.5 Å kunne skrive som grunnleggende ferdighet

Hva er å kunne skrive?

Å kunne skrive vil si å kunne ytre seg forståelig og på en hensiktsmessig måte om ulike emner og å kommunisere med andre. Skriving er også et redskap for å utvikle egne tanker og egen læring. For å kunne skrive forståelig og hensiktsmessig må ulike delferdigheter utvikles og samordnes. Dette innebærer å være i stand til å planlegge, utforme og bearbeide tekster som er tilpasset innholdet og formålet med skrivingen.

Utviklingen av skriveferdigheter gjør det mulig å gå inn i ulike skriveroller i kunnskapssamfunnet. Å utvikle skriveferdigheter er en forutsetning for livslang læring og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

Ferdighetsområder i å kunne skrive

Planlegge og bearbeide innebærer å kunne ta i bruk ulike strategier og kilder som forberedelse til skriving, og å være i stand til å revidere tekster på bakgrunn av egen vurdering og andres tilbakemeldinger.

Å utforme innebærer å kunne beherske og ta i bruk rettskriving, grammatikk, setningsoppbygging og tekstbinding på papir og skjerm sammen med andre uttrykksmidler som bilder, figurer og symboler på en hensiktsmessig måte.

Kommunisere innebærer å kunne uttrykke meninger, drøfte problemstillinger, dele kunnskap og erfaringer gjennom å tilpasse egne tekster til mottaker, innhold og formål.

Reflektere og vurdere innebærer å bruke skriving som redskap for å kunne følge med på og å utvikle bevissthet om egen læring.

Hvordan utvikles ferdigheten?

Den første skriveopplæringen innebærer å utvikle rettskriving, legge grunnlaget for en funksjonell håndskrift og tastaturbruk, samt å kunne planlegge og skrive enkle, oversiktlige tekster for ulike formål. Den videre utviklingen av funksjonell skriving henger tett sammen med den faglige utviklingen. Skriving er et redskap for læring i alle fag, og gjennom å utvikle skriveferdigheten blir faglige ferdigheter utviklet. Parallelt med den faglige progresjonen blir stadig mer avanserte og fagspesifikke skriveferdigheter utviklet, slik at form og innhold i teksten blir tilpasset formålet med skrivingen.

Å kunne skrive som grunnleggende ferdighet - nivåbeskrivelser

Last ned nivåbeskrivelsene som liggende matriser

Planlegge og bearbeide

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Lager notater og bruker enkle kilder som grunnlag for skriving.

Gjør enkle endringer i tekster etter tilbakemeldinger.

Nivå 2

Bruker notater og kilder som grunnlag for skriving og oppgir kildene.

Omarbeider tekster etter tilbakemeldinger.

Nivå 3

Bruker ulike notater og varierte kilder som grunnlag for skriving.

Vurderer og reviderer tekster og beskriver kvaliteter ved dem.

Nivå 4

Velger varierte strategier som grunnlag for skriving, og integrerer, refererer og siterer relevante kilder.

Reviderer tekster og vurderer kvaliteter ved dem.

Nivå 5

Velger relevante skrivestrategier og bruker kilder på en kritisk og etterprøvbar måte.

Foretar kritisk revisjon av egne tekster.

Utforme

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Behersker lydrett skriving for hånd og på tastatur.

Kombinerer ulike uttrykksmidler som tegninger, bilder, symboler og verbalspråk.

Nivå 2

Bygger opp leselige og oversiktlige tekster med rettskriving av ord for hånd og på tastatur og kombinerer ulike uttrykksmidler.

Nivå 3Bygger opp tekster etter skrivemåter og uttrykksmidler i faget både for hånd og på tastatur.
Nivå 4Bygger opp komplekse fagtekster med terminologi og uttrykksmidler tilpasset fag og formål.
Nivå 5

Bruker og utnytter spesialisert fagterminologi og ulike uttrykksmidler tilpasset fag og formål.

Kommunisere

NivåerBeskrivelse
Nivå 1Uttrykker egne meninger og forteller, beskriver og systematiserer i enkle tekster.
Nivå 2

Uttrykker egne meninger, tar ulike perspektiver og formulerer spørsmål.

Forteller, beskriver og systematiserer i ulike typer fagtekster.

Nivå 3

Argumenterer ved å begrunne synspunkter.

Bruker fortelling i faglig kommunikasjon, dokumenterer kunnskap og arbeidsprosesser og utformer hypoteser.

Nivå 4

Tar stilling til og argumenterer for og imot ulike synspunkter.

Utforsker faglige emner.

Bruker varierte fortellingsstrukturer i faglig kommunikasjon.

Nivå 5

Bygger opp en helhetlig argumentasjon, utforsker kritisk og problematiserer faglige emner.

Reflektere og vurdere

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Uttrykker personlige erfaringer i enkle tekster.

Nivå 2

Reflekterer over personlige og faglige erfaringer i ulike typer tekster.

Nivå 3

Reflekterer over egen læring i arbeidet med faglige tekster.

Nivå 4

Reflekterer og vurderer egen læring i arbeidet med faglige tekster.

Nivå 5

Reflekterer kritisk over og vurderer egen læring i arbeidet med faglige tekster.