Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

1 Innledning

Til grunn for rammeverket ligger Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen, Meld. St. 28 (2015-2016) Fag-fornyelse-forståelse, Innst.19 S (2016- 2017): Innstilling fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Fag – Fordypning – Forståelse, En fornyelse av Kunnskapsløftet, og Stortingets behandling av denne innstillingen.

Rammeverket skal brukes av læreplangrupper som er oppnevnt av Utdannings- direktoratet for å bistå i arbeidet med å utvikle og revidere læreplaner for fag i grunnopplæringen.

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter skal sees i sammenheng med retningslinjer for læreplanutvikling.