Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

2.4 Å kunne regne som grunnleggende ferdighet

Hva er å kunne regne?

Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy for å løse problemer og for å beskrive, forklare og forutse hva som skjer. Det innebærer å gjenkjenne regning i ulike kontekster, stille spørsmål av matematisk karakter, velge holdbare metoder når problemene skal løses, være i stand til å gjennomføre dem og tolke gyldigheten og rekkevidden av resultatene. Videre innebærer det å kunne gå tilbake i prosessen for å gjøre nye valg. Å kunne regne innebærer å kommunisere og argumentere for valg som er foretatt ved å tolke konteksten og arbeide med problemstillingen fram til en ferdig løsning.

Å kunne regne er nødvendig for å kunne ta stilling til samfunnsspørsmål på en reflektert og kritisk måte ved å forstå sammenhenger og vurdere fakta. Videre er det en viktig forutsetning for egen utvikling og for å ta hensiktsmessige avgjørelser på en rekke områder i eget arbeids- og dagligliv.

Ferdighetsområder i å kunne regne

Gjenkjenne og beskrive innebærer å kunne identifisere situasjoner som involverer tall, størrelser og geometriske figurer som finnes i lek, spill, faglige situasjoner og i arbeids og samfunnsliv. Det innebærer å finne relevante problemstillinger og å analysere og formulere dem på en hensiktsmessig måte.

Bruke og bearbeide innebærer å kunne velge strategier for problemløsing. Det innebærer å kunne bruke passende måleenheter og presisjonsnivå, utføre beregninger, hente informasjon fra tabeller og diagrammer, tegne og beskrive geometriske figurer, bearbeide og sammenlikne informasjon fra ulike kilder.

Kommunisere innebærer å kunne uttrykke regneprosesser og resultater på ulike måter. Kommunisere innebærer også å kunne begrunne valg, formidle arbeidsprosesser og presentere resultater til en mottaker.

Reflektere og vurdere innebærer å kunne tolke resultater, vurdere gyldighet og reflektere over hva resultatene betyr for problemstillingen. Det innebærer å bruke resultatet som grunnlag for en konklusjon eller en handling.

Hvordan utvikles ferdigheten?

Utviklingen i ferdigheten går fra å bruke den i konkrete situasjoner til mer sammensatte og abstrakte situasjoner som er knyttet til ulike fagområder. Videre utvikles ferdigheten fra å kunne gjenkjenne konkrete situasjoner som kan løses ved regning, til å kunne analysere et vidt spekter av problemstillinger. Utviklingen går fra å kunne ta i bruk nye begreper og lære nye teknikker og strategier til å kunne velge hensiktsmessige metoder på en målrettet og effektiv måte.

Å kunne regne som grunnleggende ferdighet - nivåbeskrivelser

Last ned nivåbeskrivelsene som liggende matriser

Gjenkjenne og beskrive

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Gjenkjenner konkrete situasjoner som kan løses ved regning, og formulerer spørsmål til dem.

Nivå 2

Gjenkjenner mønstre og formulerer problemer som kan løses i ett trinn.

Analyserer innholdet i tekster og situasjoner der regning inngår.

Nivå 3

Analyserer tekster og situasjoner som forutsetter matematisk problemløsing i flere trinn. Forenkler situasjonen eller problemet slik at det blir håndterbart.

Nivå 4

Analyserer mer sammensatte matematiske problemstillinger i dagligdagse og faglige sammenhenger.

Identifiserer størrelser som varierer.

Nivå 5

Analyserer et vidt spekter av matematiske problemstillinger som kan beskrives med en modell. Omformer og formulerer modellen for videre arbeid.

Bruke og bearbeide

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Bruker enkle strategier for opptelling og klassifisering av mengder og geometriske former.

Utfører enkle beregninger på ulike måter.

Nivå 2

Velger hensiktsmessig regneart og bruker ulike metoder for å finne svaret. Bruker blant annet geometriske former, måleenheter, tabeller og grafiske framstillinger i prosessen.

Nivå 3

Sammenlikner størrelser og uttrykker sammenhengen mellom dem.

Velger hensiktsmessige måleenheter og gjennomfører egne undersøkelser.

Nivå 4

Vurderer sjanse og utfører enkle statistiske beregninger.

Bruker symboler for å uttrykke størrelser som er ukjente eller varierer.

Kobler sammensatte problemstillinger til kjente løsningsmetoder.

Nivå 5

Bruker et variert utvalg problemløsingsstrategier og kan begrunne metodevalg.

Uttrykker sammenhenger med ord og bokstavuttrykk.

Kommunisere

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Bruker ulike virkemidler for å utrykke enkle beregninger.

Nivå 2

Beskriver resultatene ved blant annet å bruke geometriske former, måleenheter, tabeller og grafiske framstillinger.

Nivå 3

Presenterer resultater fra regneprosesser på en egnet måte ut fra problemstillingen. 

Nivå 4

Setter sammen ulike måter å presentere resultater fra regneprosesser på. 

Nivå 5

Presenterer resultater fra regneprosesser i tekster i ulike fag og i egen hverdag.

Reflektere og vurdere

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Avgjør om et resultat er svar på spørsmålet som ble stilt. 

Nivå 2

Vurderer om resultatet er rimelig og tar beslutninger ut fra foreliggende fakta. 

Nivå 3

Vurderer prosessen og vurderer om andre fremgangsmåter er mer effektive og enklere å kommunisere. 

Nivå 4

Vurderer betydningen resultatet har for den situasjonen det skal brukes i. Drøfter feilkilder og gjør eventuelle justeringer.

Nivå 5

Sammenlikner ulike modeller og vurderer dem i lys av forholdet de beskriver.