Rammeverk for eksamen – LK20 og LK20S

4. Kvalitetskriterier for utvikling av eksamen

Som oppgaveutviklere skal dere sikre at eksamen er av god kvalitet og i tråd med kvalitetskriteriene under. Kriteriene er ikke absolutte og må alltid ses i forhold til hverandre. I retningslinjene lenger ned finner dere metoder for hvordan dere praktisk skal gå fram. 

Reliabilitet

Reliabilitet handler om i hvilken grad vi kan stole på at eksamensresultatene gir et presist bilde av den kompetansen kandidaten viser på eksamen og ikke andre faktorer, som for eksempel sprikende vurderinger blant sensorer. Fordi eksamen har store konsekvenser for den enkelte, må reliabiliteten være så høy som mulig. Litt forenklet kan vi si at vi øker reliabiliteten ved å øke antallet oppgaver, utvikle tydelige vurderingskriterier og la sensorer vurdere oppgavene uavhengig av hverandre. Når reliabiliteten er lav, kan vi ikke si sikkert hva det er vi måler til eksamen.

Validitet

Validitet handler om at et resultat på en eksamen gjenspeiler den faglige kompetansen til en kandidat på en troverdig måte. Det betyr at oppgavene må være laget i tråd med beskrivelsen av kompetansen som eksamen er ment å måle, også kalt konstruktet. Oppgavene må også være innenfor beskrivelsen av fagets innhold slik det er definert i læreplanen. En forutsetning for å kunne si noe om at en eksamen er valid er at reliabiliteten er tilstrekkelig høy.  

Rettferdighet

Rettferdighet handler om at oppgaver, vedlegg og lignende verken skal være støtende for enkelte grupper, eller utilsiktet favorisere en gruppe framfor andre grupper for eksempel ved valg av tema, hvordan oppgavene er utformet eller hvordan vurderingskriteriene er utformet. 

Håndterbarhet

Håndterbarhet handler om at valg av oppgaver må være tilpasset tidsrammen for eksamen og i tråd med tilgjengelige ressurser, som for eksempel hvilke hjelpemidler kandidatene kan bruke på eksamen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!