6. Korleis oppfyller skolen si informasjons- og varslingsplikt?

Opplæringslova og friskolelova med forskrifter pålegg skolane uoppfordra å gi enkelte opplysningar til foreldra.

Skolen har oppfylt denne plikta når han informerer og/eller varslar barnevernstenesta.

Det er barnevernstenesta som deltek på foreldresamtalar og foreldremøte, og ho må informere foreldra om det som er relevant.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}