2. Føreset plasseringar utanfor heimen utan samtykke frå foreldra

Regelen gjeld ikkje når foreldra har samtykt til plassering utanfor heimen, med mindre fylkesnemnda vedtek flytteforbod.

Ved frivillige plasseringar må barnevernstenesta og foreldra i samarbeid bli einige om kven som skal ha myndigheit til avgjere ulike spørsmål på vegner av barnet.

Skolen bør informerast om kven skolen skal rette seg etter.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}