3. Barnets sjølvråderett

Lovendringa rører ikkje ved barnets grunnleggjande rett til å bli høyrt og få si meining vektlagd etter alder og mognad, jf. barnekonvensjonen artikkel 12Grunnloven § 104 første ledd og barnelova § 31.

Barnets rett til sjølv å ta avgjerder, mellom anna etter etter barnelova § 32 og opplæringslova § 2-3a, blir det heller ikkje rørt ved.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}