Tilsyn med private skoler i 2021

Denne rapporten er en oppsummering av de funnene vi har gjort i våre tilsyn med privatskolene i 2021.

I tilsyn undersøker vi om skolene oppfyller kravene som er gitt i regelverket. Det betyr at vi undersøker om de frittstående skolene oppfyller lovpålagte plikter. En mangelfull oppfyllelse av regelverket vil få konsekvenser. Hva som er konsekvensen, vil som oftest følge av formålet med lovkravet. Når vi vurderer konsekvensene, må vi i tillegg ta hensyn til hvem som kan bli rammet. Omsorgen for sårbare grupper er en del av denne vurderingen. Konsekvensen av at skolene ikke oppfyller rettighetene til sårbare grupper, for eksempel elevers rett til et trygt og godt skolemiljø, kan ofte være mer alvorlig enn for andre grupper.

Fakta om privatskoler i 2020/2021

  • 372 private skoler var i drift i hele eller deler av året
  • 28 000 av 635 500 elever gikk på private grunnskoler 
  • 16 938 av 188 200 elever gikk på private videregående skoler 
  • skolene mottok til sammen 6.2 milliarder kroner i statstilskudd 

Våre risikovurderinger er avgjørende for hvilke skoler og temaer vi fører tilsyn med

Når vi vurderer risiko ved privatskoler, ser vi først på sannsynligheten for at brudd på regelverket finner sted. Deretter ser vi på konsekvensen av bruddene. Noen brudd på regelverket fører til større konsekvenser enn andre. Derfor velger vi de områdene hvor følgene av bruddene er mest alvorlige. Samlet sett sørger risikovurderingene for at vi bruker ressursene våre der de trengs mest.

For tilsyn med privatskoler har et av målene i 2021 vært å ha flere og mer treffsikre tilsyn, blant annet ved å føre flere mindre tilsyn basert på konkrete risikovurderinger. Bakgrunnen for dette målet er at vi stadig ser en stor udekket risiko for brudd på regelverket. Derfor er det sentralt å bruke tilsynsressursene der de kommer best til nytte.

I tillegg har vi vektlagt at tilsynsaktiviteten i særlig grad innrettes slik at tilsyn får betydning for utsatte barn og unge. Dette er et av de strategiske satsningsområdene til direktoratet i perioden 2018–2021. I 2021 åpnet vi derfor flere tilsyn med gjennomføring av spesialundervisning, planlegging av spesialundervisning og skolemiljø.

Jevnlig får vi meldinger med indikasjoner på at skolene ikke følger regelverket, men hvor vi likevel ikke åpner tilsyn. Noen ganger skyldes det at situasjonen blir fulgt opp og håndtert på andre måter. Andre ganger vurderer vi at det er andre skoler eller temaer der risikoen er høyere, og vi trenger å prioritere dem.

Året 2021 var, som 2020, et annerledes år for vår tilsynsvirksomhet med private skoler. Våren 2021 gjennomførte vi store deler av de planlagte tilsynene uten å kunne besøke skolene. Åpningen av samfunnet høsten 2021 gjorde det mulig å gjennomføre flere tilsyn med tilsynsbesøk. Alt i alt gjennomførte vi seks tilsyn med besøk på skolen. Vi ferdigstilte foreløpig rapport i to av disse tilsynene i løpet av året. I 2021 gjennomførte vi altså fem flere tilsyn med tilsynsbesøk enn i 2020.

De tilsynene vi gjennomførte med tilsynsbesøk i 2021, var alle innenfor temaet skolemiljø.

Tilsyn med 48 skoler

Når vi fører tilsyn, starter vi med et brev til skolen om at vi har åpnet tilsyn. Vi ber vanligvis om dokumentasjon fra skolen og gjør i tillegg egne undersøkelser. Dersom vi finner brudd på regelverket, får skolene en foreløpig tilsynsrapport som de kan uttale seg om. Vi går gjennom tilbakemeldingene fra skolene før de får et vedtak med en reaksjon, vanligvis en frist for å rette bruddene på regelverket. Alle tilsynsrapportene er tilgjengelig på Tavla. Vi avslutter tilsynene når skolene har rettet bruddene. Tilsynsprosessen er nærmere beskrevet her: Hva skjer i et tilsyn?

I 2021 åpnet vi 58 tilsyn og utarbeidet 48 foreløpige tilsynsrapporter. Til sammenligning åpnet vi 18 tilsyn og utarbeidet 33 foreløpige tilsynsrapporter i 2020. Når vi i denne oppsummeringen omtaler gjennomførte tilsyn, betyr det at vi minimum har utarbeidet foreløpig tilsynsrapport. Dette betyr at vi gjennomførte tilsyn med 13 prosent av landets friskoler.

Oversikt over antall tilsyn i perioden 2018–2021
År Antall skoler i drift Antall tilsyn hvor det ble
utarbeidet foreløpig rapport 
Andel
2021 3724813 %
2020 378338 %
2019 3654813 %
2018 3573710 %

Tilsynstemaer og overordnet om funnene

Noen tilsynstemaer er faste i korte eller lengre perioder, for eksempel temaene i felles nasjonalt tilsyn. Felles nasjonale tilsynstemaer som har vært aktuelle for tilsyn med friskoler i 2021, er elevenes utbytte av opplæringen, spesialundervisning og skolemiljø.

Vi fører tilsyn med ett eller flere deltemaer innenfor hvert hovedtema, eller innenfor flere hovedtema. Det gjør vi for å sikre at de enkelte tilsynene skal bli så treffsikre som mulig. Dette betyr at antall tilsyn ikke samsvarer med antall ganger det har vært ført tilsyn med enkelte deltemaer.

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører dem. Barn har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, jf. Grunnlovens § 104 og Barnekonvensjonen artikkel 3 og 12. Skolen har en avgjørende rolle for barns læring, omsorg og utvikling. Denne rollen har blitt enda mer fremtredende i 2020 og 2021. Pandemien medførte at elevene ofte fikk en annen hverdag enn tidligere, noe som kan påvirke deres trivsel og trygghet.

Tilsyn i 2021
TemaAntall tilsyn
Spesialkompetanse ved montessoriskoler 15

Gjennomføring av Elevundersøkelsen 

11

 Styrets sammensetning og møte- og uttalerett 

8

 Daglig leder 

6

 Inntak 

6
 Tilstandsrapport 6
 Alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode 6
 Budsjett, regnskap og informasjon til revisor 
 Gjennomføring av spesialundervisning under koronavirusutbruddet 4
 Skolens arbeid med å planlegge spesialundervisningen 2
 Styrets ansvar for forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning 2
 Skolemiljø - skjerpet aktivitetsplikt 2
 Informasjon til elever og foreldre om rettighetene i skolemiljøregelverket 2
 Godkjenning av skoleanlegg 1

 

Avslutning

I løpet av 2021 har vi altså ført tilsyn med til sammen 14 deltemaer etter privatskoleloven. Vi fant flest brudd på regelverket i tilsyn med spesialkompetanse ved montessoriskoler og gjennomføring av Elevundersøkelsen. Det var også disse to temaene det ble gjennomført flest tilsyn med, og det var små målrettede tilsyn med få kontrollspørsmål i hvert tilsyn.
Tilsynene i 2021 ble i all hovedsak gjennomført med grunnskoler. 39 av tilsynene var med grunnskoler, 7 med videregående skoler og 2 som har både grunn- og videregående opplæring.

44 prosent av privatskolene som fikk tilsyn i 2021, var montessoriskoler. 23 prosent av skolene som fikk tilsyn var godkjent som kristne privatskoler (livssyn). 17 prosent av privatskolene som fikk tilsyn, var steinerskoler.

De øvrige tilsynene ble gjennomført med skoler med følgende godkjenningsgrunnlag:

  • uten særlig grunnlag (2)
  • internasjonale IB (2)
  • profilskoler (2)
  • funksjonshemmet (1)
  • yrkesfaglig opplæring (1)

Veien videre og nytt felles nasjonalt tilsyn fra 2022

Tema for nytt felles nasjonalt tilsyn i perioden 2022–2025 er hvordan styret gjennom internkontrollen sikrer plikten til å varsle og undersøke saker der det er mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø eller blir krenket av en som arbeider på skolen, jf. privatskoleloven § 2-4, jf. opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5, jf. privatskoleloven § 5-2a.