Private videregående skoler for funksjonshemmede

Ordningen skal sikre at det kan etableres og drives private videregående skoler for funksjonshemmede med rett til statstilskudd. 

Hvem kan motta tilskudd?

Videregående skoler som er godkjent etter privatskoleloven § 2-1 f) særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede

Om ordningen

Ordningen skal sikre at det kan etableres og drives private videregående skoler for funksjonshemmede med rett til statstilskudd.

Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften av skolen. Skolene kan normalt ikke kreve skolepenger av elevene.

Spørsmål og henvendelser vedrørende regelverk skal rettes til statsforvalteren i eget fylke. Det er statsforvalteren som skal informere og veilede de frittstående skolene, allmennheten og aktuelle målgrupper om innhold, prinsipper og mål i den nasjonale utdanningspolitikken, med et særskilt søkelys på regelverket

Lov og regelverk

1. Før du mottar tilskudd

Du må rapportere elevtall for inneværende semester og elevtallsprognoser for neste semester i april og oktober.

Alle rapporteringskrav må være oppfylt før tilskudd utbetales.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskudd utbetales med 100 % av følgende følgende satser per elev. Det gis tilskudd etter to ulike satser, en for særlig ressurskrevende elever og en for nokså ressurskrevende elever.

Skolene får også et øremerket tilskudd til læremidler.

Endrer elevtall seg vesentlig fra innrapportert elevtallsprognose skal skolen straks informere direktoratet om dette til , slik at tilskuddsberegningen og utbetalingen kan justeres.

3. Dette må du rapportere

  • tilskuddsberettiget elevtall
  • elevtallsprognoser
  • revisors særattestasjon
  • årsregnskap

All rapportering gjøres elektronisk i Tavla.

Statsautorisert eller registrert revisor skal:

  • Bekrefte elevtallsrapportene ved egen elektronisk særattestasjon.
  • Revidere årsregnskap.