Evalueringen av fagfornyelsen

Underveis med nytt læreplanverk: Ledelse, styring og støtteressurser

Hovedfunn:

  • Det er stor variasjon i styring og ledelse av arbeidet med realiseringen av fagfornyelsen
  • Flere skoleeiere rapporterer om usikkerhet rundt strategier for innføring
  • Skolene benytter støtteressurser fra Utdanningsdirektoratet og eksterne kompetansemiljøer
  • Skolene befinner seg fortsatt i en «utforskningsfase»

 

Stor variasjon i styring og ledelse av arbeidet med realiseringen av fagfornyelsen

Strategiene i læreplanarbeidet kan oppsummeres som styring og ledelse utenfra eller innenfra. I den ene tilnærmingen er strukturene delvis lagt utenfra gjennom samarbeid med eksterne kompetansemiljøer, mens i den andre tilnærmingen bygges strukturene innefra basert på skolenes behov. Analysene viser at styring i og mellom skoleeier- og skolenivå skjer gjennom både direkte og indirekte former for styring.

Usikkerhet rundt strategier

Det rapporteres om en viss usikkerhet hos skoleeiere knyttet til om kommunen er "på rett vei", om intensjonene i fagfornyelsen er forstått riktig, og om kommunen har valgt gode strategier for å innføre fagfornyelsen.

Skolene benytter støtteressurser fra Utdanningsdirektoratet og eksterne kompetansemiljøer

Det varierer om det foreligger kommunale føringer for valg og bruk av støtteressurser, eller om det er opp til skolene å bestemme hvilken rolle disse skal ha.

Skolene befinner seg fortsatt i en «utforskningsfase»

Skolene befinner seg fortsatt i en «utforskningsfase» i arbeidet med å realisere fagfornyelsen og rapporten peker på noen utfordringer og dilemmaer som oppstår i arbeidet:

  • Læreplanverkets sentrale begreper har ennå ikke «landet» i skolene
  • Det er mange aktører involvert i arbeidet («aktørmangfold») i og på tvers av nivåer, som gjør det lokale arbeidet ekstra krevende når det gjelder begrepsforståelse
  • Flere av utfordringene er knyttet til ledelse og ansvarsområder knyttet til samarbeid med eksterne kompetansemiljøer