Elevundersøkelsen 2014 – analyser av læringsmiljøindeksene på Skoleporten

NTNU Samfunnsforskning har analysert resultatene fra læringsmiljøindeksene på nasjonalt nivå og på fylkesnivå, og sammenliknet dem med resultatene fra 2013.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig. Svarene elevene gir, analyseres i flere ulike rapporter hvert år. 

Her finner du en oversikt over disse rapportene 

Foruten indeksen læringskultur viser NTNUs analyser på nasjonalt nivå ingen
betydningsfulle endringer fra 2013 til 2014. Det er forskjeller mellom fylkene på samtlige indekser, men disse er generelt små.

Analyse av indeksene på nasjonalt nivå

 • Forskjellene er størst mellom 7. trinn og de to øvrige trinnene. Det er ingen betydelige forskjeller mellom 10. trinn og vg1.
 • Elevene på 7. trinn skårer bedre enn elevene på de to andre trinnene for følgende indekser: støtte fra lærer, vurdering for læring, motivasjon, felles regler og elevdemokrati og medvirkning.
 • Vg1 skårer høyere enn 7. trinn på indikatoren faglig utfordring.
 • På samtlige trinn har det vært en liten, positiv endring i skåre for indeksen læringskultur. Endringen skyldes trolig at svaralternativene til de tre spørsmålene indeksen er bygd opp av, ble snudd i perioden mellom gjennomføringen høsten 2013 og høsten 2014. Årsaken til endringen var tilbakemeldinger fra skoler om at enkelte elever ikke fikk med seg at svaralternativene vekselvis begynte med det mest negative og det mest positive svaralternativet.

Andelen elever som opplever mobbing på skolen synker fra høsten 2013 til høsten 2014. Mobbeandelen er også synkende fra 7. trinn til vg1.

Analyser av indekser på fylkesnivå

 • Skårene per indeks for det enkelte fylke varierer mellom årstrinnene. (7. trinn, 10. trinn og vg1)
 • Skårene per indeks for det enkelte fylke varierer mellom 2013 og 2014.
 • Forskjellene mellom fylkene er ofte små.
 • Enkelte av fylkene skårer ofte lavt, mens andre skårer ofte blant de beste.
 • De største forskjellene mellom fylkene finnes for indeksene læringskultur og motivasjon på 7. trinn
 • Endringene fra 2013 til 2014 er størst for samtlige fylker og trinn for indeksen læringskultur, noe som trolig skyldes endringer i svaralternativene til spørsmålene i indeksen.

Useriøse svar om mobbing fjernet

I analysene er useriøse svar på spørsmålet om mobbing på skolen fjernet før skåren ble beregnet. Formålet med å fjerne useriøse elevsvar er å få et mest mulig korrekt uttrykk for omfanget av mobbing på skolene.

Andre rapporter om Elevundersøkelsen 2014

NTNU Samfunnsforskning AS har oppdraget med å analysere Elevundersøkelsen.

Rapporten «Analyser av indekser på Skoleporten 2014» er andre delrapport. Den første delrapporten, om mobbing, krenkelser og arbeidsro, kom i januar 2015. Til høsten kommer en tredje rapport med analyser av resultatene på nasjonalt nivå og case fra et utvalg skoler.

Dette er Elevundersøkelsen

 • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
 • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og videregående trinn 1 (vg1). Frivillig å delta for øvrige trinn.
 • Gir lærere og rektorer informasjon om hva elevene utsettes for, slik at de kan følge opp med riktige tiltak for å gjøre skolehverdagen bedre.
 • 406 000 elever svarte på undersøkelsen i 2014.
 • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporter.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!