Politiattest for skoleelever

Vi har svart på et spørsmål om en skoleelev, som har en arbeidsuke i en barnehage, kan anses å oppholde seg i barnehage regelmessig og dermed trenger politiattest.

En skoleelev som har arbeidsuke er etter vår vurdering ikke i et fast eller midlertidig ansettelsesforhold. Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen.

Det er ingen generell plikt til å fremlegge politiattest for alle som oppholder seg regelmessig i barnehagen. Det er kommunen og barnehageeier, som innenfor regelverkets skjønnsmessige rammer må vurdere hvilke personer som skal levere politiattest. 

Om en skoleelev som har arbeidsuke i en barnehage skal levere politiattest, beror derfor på en konkret og skjønnsmessig vurdering, foretatt av barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet.

Det sentrale vurderingstemaet for om attest skal kreves for disse personene, er om oppholdet eller innflytelsen gir vedkommende mulighet til å være i direkte kontakt med barna. Med regelmessig opphold menes om vedkommende vil oppholde seg i barnehagen jevnlig eller over tid. For personer med vesentlig innflytelse på barnehagens drift stilles det ikke noe krav om at oppholdet i barnehagen er regelmessig.