Barnehager med særlige formål

Uttalelsen besvarer spørsmål om tolkningen av barnehageloven § 1 og § 1 a for barnehager med særlige formål.

Private barnehager kan vedtektsfeste at verdiene i barnehageloven § 1 ikke skal forankres i den kristne og humanistiske arv og tradisjon, samt fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål. Dette gjelder så framt barnehagene oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter, herunder rammeplanen, og norsk lov for øvrig.

Gjelder

Barnehagene må også overholde Norges forpliktelser etter menneskerettighetene, herunder bl.a. Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}