Færre voksne i videregående skole

Skoleåret 202021 var det 16 300 voksne deltakere i videregående skoler eller på voksenopplæringssentre. Sammenlignet med i 201920 er det en nedgang på over 250 elever.

Hovedfunn  

  • Flertallet av de voksne deltagerne går på et yrkesfaglig utdanningsprogram.
  • 4 av 10 deltakere går på helse- og oppvekstfag.
  • Kvinner utgjør flertallet av de voksne deltakerne.

Nedgang i antall voksne i videregående

16 300 voksne tok videregående opplæring i videregående skole eller på voksenopplæringssentre i løpet av skoleåret 202021. Dette er en nedgang sammenlignet med 20192020, men tallet på deltakere er fremdeles høyere enn i 201819. Siden 201415 har tallet på voksne deltakere økt årlig, men denne trenden er nå brutt med årets nedgang.

For mange elever i videregående skole var skolehverdagen svært preget av korona i skoleåret 202021, og det er stor mulighet for at dette også gjelder voksne og voksenopplæring. Når det gjelder grunnskoleopplæring, måtte 1 av 3 voksenopplæringsenheter holde helt eller delvis stengt minst én gang i perioden fra 4. januar til 12. mars 2021 (Utdanningsdirektoratet 2021). 

3 av 4 deltakere tar helse- og oppvekstfag eller påbygg

62 prosent av deltakerne tar yrkesfag, og det største utdanningsprogrammet er helse- og oppvekstfag. Nesten 6 400 deltakere tar dette utdanningsprogrammet, noe som utgjør 39 prosent av alle deltakerne. Blant de studieforberedende programmene er det påbygging til generell studiekompetanse som er størst, med over 5 900 deltakere. Til sammen går 76 prosent av deltakerne på ett av disse to utdanningsprogrammene.

Yrkesfag mest populært i hele landet

I samtlige fylker går over halvparten av de voksne deltakerne på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Andelen er lavest i Oslo, med 52 prosent på yrkesfag, og høyest i Trøndelag der 73 prosent tar yrkesfag.  

De fleste deltar i tilbud spesielt tilrettelagt for voksne

Over 13 500 av de voksne deltakerne gikk på et tilbud spesielt tilrettelagt for voksne. At flertallet deltar i et tilbud spesielt tilrettelagt for voksne gjelder både for yrkesfag og studieforberedende sett under ett, men varierer mellom de ulike utdanningsprogrammene. Høyest andel på tilbud spesielt tilrettelagt for voksne finner vi innen helse- og oppvekstfag og påbygg til generell studiekompetanse, hvor 9 av 10 deltakere går på et slikt tilbud. Det er de to utdanningsprogrammene med flest voksne deltakere som har størst andel deltakere med opplæring spesielt tilrettelagt for voksne. Det kan tyde på at det finnes flere tilbud tilrettelagt for voksne når det er mange voksne som tar utdanningsprogrammet.

Over halvparten er kvinner

I 202021 utgjorde kvinner 62 prosent av de voksne deltakerne i videregående skole. Innen det største utdanningsprogrammet, helse- og oppvekstfag, utgjør kvinner hele 80 prosent. Det er lavest kvinneandel innen bygg- og anleggsteknikk, der kvinner utgjør kun 7 prosent av deltakerne.

Det er også en noe større andel blant kvinnene enn blant mennene som tar videregående skole tilpasset voksne, 86 mot 77 prosent. Dette kan henge sammen med at kvinnene utgjør et flertall innen helse- og oppvekstfag, hvor de aller fleste voksne deltakerne får opplæring spesielt tilrettelagt for voksne.

Om statistikken voksne i videregående skole

  • Voksne i denne statistikken er definert som personer som er 25 år eller eldre.
  • Statistikken omfatter voksne som går i videregående skole eller tar videregående opplæring ved voksenopplæringssentre. For statistikk på voksne lærlinger, se statistikken over lærekontrakter.
  • Datagrunnlaget for statistikken er data på individnivå som innhentes fra VIGO.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!