Videreutdanning av lærere – deltakerundersøkelsen

Det er en sterk økning i antall lærere som tar videreutdanning fra 2014 til 2015. Omtrent samtlige lærere er fornøyde med kvaliteten på studiet og mange har hatt stort utbytte av studiene.

Om deltakerundersøkelsen for lærere

Serien handler om læreres opplevelse av å ta videreutdanning innenfor Kompetanse for kvalitet. Dette har vi undersøkt årlig siden 2011.

Se oversikt over alle rapportene for lærere og for barnehageansatte

NIFU har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført en undersøkelse blant lærerne som tar videreutdanning gjennom strategien Kompetanse for kvalitet i studieåret 2014/2015. Undersøkelsen er gjennomført for å evaluere og sikre kvaliteten på videreutdanningstilbudene.

Organisering, kvalitet og læringsutbytte

Det har vært en sterk økning i antall deltakere fra 2014 til 2015. 3408 lærere tok studieåret 2014/2015 videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet, mot 1242 studieåret 2013/2014. Andelen som studerer matematikk, regning og naturfag er mye høyere enn tidligere og 61 prosent tok videreutdanning i disse fagene. Om lag 24 prosent studerte tilsvarende fag studieåret 2013/2014. Deltakerne er i stor grad fornøyd med innhold i studiet og med organiseringen, og opplever kvaliteten på studiet som god.

Stort utbytte

Mange har hatt stort utbytte av studiene og nesten alle svarer at de skal endre egen praksis som følge av studiene. Læringsutbyttet varierer mellom studiested og fag. Ved sju av tretten matematikkstudier er læringsutbyttet lavere enn gjennomsnittet for alle fag. For lite fokus på fagdidaktikk og høyere faglig nivå i faget enn hva som er relevant for deres egen undervisning, er årsaker som kan bidra til å forklare lavere læringsutbytte i enkelte fag.

God tilrettelegging

En høy andel av deltakerne mener skolen de jobber på legger godt til rette for at de skal studere og opplever at videreutdanning er høyt prioritert ved deres arbeidssted. De fleste er uenig i at deres videreutdanning har negative konsekvenser for elevene. Andre, primært kolleger, overtar i stor grad undervisningen når de selv er frigjort.  Omtrent en av tre oppgir at det ofte eller alltid settes inn ufaglærte vikarer for dem. 8 prosent sier elevene mister undervisning.

Stipend- og vikarordning

I 2015 kunne deltakerne søke om enten stipend- eller vikarordning. 76 prosent har hatt vikarordning og 24 prosent stipendordning. De som har hatt vikarordning ville i større grad valgt denne ordningen på nytt og er mer fornøyd enn dem med stipendordning. Det er likevel mange av dem med stipendordning som er fornøyd med ordningen. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!