Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2020

I denne rapporten presenterer Fafo resultater fra deltakerundersøkelsen for barnehagelærere på videreutdanning og styrere på lederutdanning i studieåret 2019/2020.

Rapportserie: Videreutdanning av barnehagelærere og styrere

Rapportene undersøker hvordan barnehagelærere og styrere vurderer utdanningens innhold, organisering, læringsutbytte og endring av praksis. Til og med 2020 ble resultatene for barnehagelærere og styrere presentert i samme rapport. Fra 2021 kommer resultatene i separate rapporter.

Se oversikt over alle rapporter fra deltakerundersøkelen for lærere, styrere og barnehagelærere

Hovedfunn 

  • Både barnehagelærere og styrere er godt fornøyde med studietilbudet.
  • Læringsutbytte er høyt, pensum er passe krevende og forelesninger og samlinger vurderes som gode.
  • Det ser i liten grad ut til at koronapandemien og stenging av studiestedene har påvirket deltakernes vurderinger av studiet.
  • Lederutdanningen styrker ledererollen.

Studietilbudet vurderes som godt, relevant og interessant

Dette gjelder både for barnehagelærere og styrere, og på tvers av studieretninger og studiesteder. De fleste gir uttrykk for at det er passe av både teori, refleksjon og metode. Som i de tidligere undersøkelsene, viser resultatene at det både blant barnehagelærerne og styrerne, er det en del som savner mer konkret arbeid knyttet til egen barnehage.

Studietilbudene ble i liten grad pråvirket av koronapandemien

Årets undersøkelse ble gjennomført under koronapandemien, mens studiesteder og barnehager var stengt. Det ser i liten grad ut til at koronapandemien og stenging av studiestedene har påvirket deltakernes vurderinger av studiet. Det er en del deltakere som oppgir at de har fått noe mindre undervisning, men de fleste er fornøyde med undervisningen som ble gitt. Det ser ut til at den digitale undervisningen har fungert bra, også for studiestedene som først og fremst baserer seg på fysiske samlinger.

Lederutdanningen styrker ledererollen

Styrerne som har deltatt på lederutdanning, mener at utdanningen vil bidra til at de leder barnehagen på en bedre måte. De kommunale barnehageeierne framhever at utdanningen styrker styreren i lederrollen, og at dette har betydning når man står overfor omorganisering og nytekning i barnehagesektoren. Også den private aktøren er svært positiv til lederutdanningen og til at dette er et offentlig finansiert tilbud. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!