Videreutdanning av lærere

Deltakerundersøkelsen

Et klart flertall av deltakerne er fremdeles godt fornøyde med videreutdanningen, viser Deltakerundersøkelsen 2017 gjennomført av NIFU.

Om deltakerundersøkelsen for lærere

Serien handler om læreres opplevelse av å ta videreutdanning innenfor Kompetanse for kvalitet. Dette har vi undersøkt årlig siden 2011.

Se oversikt over alle rapportene for lærere og for barnehageansatte

Kompetanse for kvalitet – strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025, skal bidra til å styrke elevenes læring. Som en del av denne strategien tilbys det videreutdanning til lærere. NIFU har i Deltakerundersøkelsen kartlagt lærernes opplevelse og utbytte av videreutdanningen som de har deltatt på. Årets deltakerundersøkelse har i tillegg viet et eget kapittel til matematikkstudiene, for å undersøke om forskjellen i opplevd kvalitet som ble funnet i fjorårets undersøkelse mellom de som studerte matematikk og de som studerte andre fag fremdeles består.

Opplever fortsatt kvaliteten som god

Et klart flertall, både blant de som har studert matematikk, og de som har studert andre fag, vurderer kvaliteten på studiene som god eller svært god. Andelen som opplever kvaliteten på studiet som svært god eller god er likevel noe lavere i årets undersøkelse enn i fjorårets. De fleste deltakerne er dessuten fortsatt godt fornøyd med skolens tilrettelegging. Seks av ti lærere mener også at videreutdanningen har gitt utgangspunkt for refleksjon over egen praksis, og gjort dem mer engasjert i arbeidet slik at de har kunnet dra nytte av studiet i egen undervisning/skolehverdag. Interesse for faget er den årsaken som flest deltakere oppgir som årsak til å ta videreutdanning. Det er i tillegg en relativt stor økning fra i fjor for andelen lærere som oppgir at kompetanseforskriften gjorde det nødvendig for dem å ta videreutdanning.

Flertallet er positive i sin vurdering av opplevd læringsutbytte

Svært mange lærere rapporterer om betydelig utbytte av videreutdanningen, men fremdeles er det noe lavere for de som studerer matematikk. Imidlertid er det slik at forskjellen er mindre i år enn i fjor. Det rapporteres også om variasjon i opplevd læringsutbytte innad i matematikkstudiene. Flere ytrer ønske om flere eksempler på konkrete undervisningsopplegg og metoder til bruk i undervisningen.

Fremdeles lite delingskultur for deltakerne

Et mindretall av lærere opplever at kunnskapsdeling vektlegges på studiestedet og på arbeidsplassen. Skoleledelsen trekkes fram som de som i særlig grad ikke legger til rette for en slik delingskultur. Det er med andre ord lite som har endret seg fra tidligere år på dette området. Deling av kunnskap skjer fremdeles mest i uformelle settinger.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!