Videreutdanning av lærere: Deltakerundersøkelsen 2019

Deltakerundersøkelsen retter seg mot lærere i grunnskolen, videregående og voksenopplæringen som tar videreutdanning i regi av strategien «Kompetanse for kvalitet». NIFU har evaluert deltakernes opplevelse av studiet, og hvordan de vurderer læringsutbyttet.

Om deltakerundersøkelsen for lærere

Serien handler om læreres opplevelse av å ta videreutdanning innenfor Kompetanse for kvalitet. Dette har vi undersøkt årlig siden 2011.

Se oversikt over alle rapportene for lærere og for barnehageansatte

Oppsummering av hovedfunn

  • Ni av ti lærere mener kvaliteten på studiet er svært god eller god.
  • Om lag seks av ti lærere svarer at videreutdanningen har medført at deres elever får større faglig utbytte
  • Tre av fire lærere er enig at skoleledelsen ønsker at de skal ta videreutdanning. Likevel er det kun en av fem som opplever at skoleledelsen etterspør det de har lært.

Opplevelse av studiet

De fleste lærere er godt fornøyde med kvaliteten på studietilbudet. Andelen som opplever studiet som svært godt, varierer betydelig etter faggrupper. Tre faggrupper skiller seg ut i positiv retning: engelsk, lesing og skriving og naturfag. I disse faggruppene svarer nesten halvparten av lærerne at kvaliteten på studiet var svært god.

Opplevd læringsutbytte

Andelen lærer som opplever godt læringsutbytte av studiet har økt noe fra de to foregående årene. Dette gjelder både de som oppgir ny kompetanseforskrift som grunn for hvorfor de tar studiet, og de som oppgir andre grunner for hvorfor de tar studiet. Andelen er likevel lavest blant de som oppgir ny kompetanseforskrift, eller fordi lederen ønsker det, som viktigste grunn. Motivasjon for studiet henger sammen med opplevd læringsutbytte.

Tilrettelegging

De fleste lærere er enige i at ledelsen ved skolen ønsker at de skal ta videreutdanning, men langt færre er enige i at ledelsen etterspør det de har lært. Utsagn fra lærere om kunnskapsdeling er så å si uendret fra 2015 til 2019, med ett unntak. Andelen som opplever at ledelsen legger til rette for kunnskapsdeling har økt noe. Samlet sett viser resultatene en varierende kultur for kunnskapsdeling. Flere er fornøyd med vikarordningen enn stipendordningen. Imidlertid har andelen som er fornøyd med stipendordningen økt markant de siste årene, fra 22 prosent i 2017 til 35 prosent i 2019.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!