Nasjonale satser til private barnehager 2022

Dette notatet dokumenterer beregningen av nasjonale satser for tilskudd til private barnehager i 2022 i henhold til «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager».

Barnehager er gruppert i tre kategorier: ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager, og vi beregner tilskudd til hver av disse tre barnehagetypene. Det er kostnader til kommunale barnehager som skal danne grunnlag for tilskudd til private barnehager av samme type.

I siste del av notatet presenteres nøkkeltall til søknadsordningen for barnehager med høye pensjonsutgifter. Også disse tallene er til bruk for kommuner som ikke har egne tilsvarende kommunale barnehager som beregningsgrunnlag. Tallene er preget av at pensjonsreformen har gitt betydelig lavere kommunale pensjonsutgifter i 2020 sammenlignet med tidligere år.

Analysene i hovedrapporten Nasjonale satser til private barnehager i 2022 ble beregnet i forkant av regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett og Regjeringen Støres tilleggsproposisjon, Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022). Sistnevnte proposisjon inneholder redusert pensjonspåslag for ordinære barnehager til 10 % fra 2022, men med en overgangsordning for enkeltstående barnehager, som får et pensjonspåslag på 12 % i 2022. I tillegg reduseres foreldrebetalingen fra 3315 til 3050 kroner fra 1. august. Disse endringene er det tatt høyde for i tilleggsnotatet, hvor beregningene i hovedtapporten er oppdatert:

  • Nye satser for driftstilskudd til ordinære barnehager med et pensjonspåslag på 10% og makspris på 3 050 kroner fra 1. august.
  • Nye satser for driftstilskudd til ordinære barnehager et pensjonspåslag på 12 % og makspris på 3 050 kroner fra 1. august.
  • Nye satser for driftstilskudd til familiebarnehager med en makspris på 3 050 kroner fra 1. august.